عنوان خبرهای فرهنگ و ادب

یاداشتی از : محمدرضا علیزاده

بقلم : دکتر محمد ابوالمعصوم

یادداشت روز: حضرت آیت الله مکارم ... اجتناب از فریب¬کاری

یادداشت روز: حضرت آیت الله مکارم ... اجتناب از فریب¬کاری

یادداشت روز: حضرت آیت الله مکارم ... اجتناب از فریب¬کاری

یادداشت روز: حضرت آیت الله مکارم ... اجتناب از فریب¬کاری

یادداشت روز: حضرت آیت الله مکارم ... اجتناب از فریب¬کاری

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

آزمایش

تفکر جهنده ؟

پاسخ علیزاده به توهین منصوری نماینده ساوه و زرندیه

انتصابات در کابینه اداری استان مرکزی ناشایسته سالار است و همین عامل درک تقسیمات کشوری است .

نوه شهید رجایی، آقازاده رئیس جمهور اسبق در قرچک چه می کند؟

تا تعیین تکلیف توسط یک گروه تحقیق و تفحص هر گونه تعدی به بازمانده آب انبارهای بزرگ ساوه متوقف شود ؟

سخنانی عجیب حاشیه شهرساوه با قوانین چنددهه اخیرلجام گسیخته تر شده ؟

بهاروند فرماندار مردم ساوه نه شیفته منتصب

//ماند گار اموی_عباسی بازی نماندو نخواهتدماند...