نوشتارعلیزاده(پیامک:200020009999)

سرمقاله *************دررا ه ماندگان برسند و آنانکه جلوترند برگردند غدیر ظهور مقصد ماست.............. تفکرمعاویه با صدای سکه هایش خیلی ها را خرید و فروخت ، خیلی هارافریب دادولی خود اسیر حیله های عمر عاص بودمثل حکایت عمرعاص که گفت:کسی که زبانش به بینی اش برسد بهشتی می شود که دید معاویه هم امتحان می کندکه البته خیلی ها امتحان کرده و می کنند. ولی چرا مکر تفکرعمرعاص ها و معاویه ها در جامعه ما هر روز کمرنگ تر می شود ولی رنگش متاسفانه هست. روزی کلام و اسم رمز یارانه کارگر افتاد ولی رنگش پرید و متولی اش هنوز اندر خم هاله نور ، خروج بر نظام ؛ خانه نشینی،دوستی با رمالان شرقی است ولی بتازگی افتضاح دو میلیاردی وفردا دسته گلی دیگر اسمش را در زمزه صدرنشینان جدولی قرار داده که قرن ها باید زجر نامش را کشید،آن تفکرمنتقد نبود بلکه جلوتر رفته بود و متاسفانه هنوز برنگشته و نشانه آن کوبیدن بر طبل ساده لوح دانستن مردم با برانگیختن طمع یارانه بیشتر، است. اما رندی تفکرش بارقه امید را در خیال وهم انگیزش نمی بافدچون مطمئن است برنخواهد گشت ولی در صدد بالا بردن هزینه نظام و نهایتا حمایت از فردی است که بتواند تاییدیه بگیرد، صاحب این تفکر شطرنجی را آغاز کرده که مات کردنش با افزایش آگاهی بخشی امکان پذیر است. عده ای به دلائل مصلحت اندیشانه ای مورد تایید نظام هستند، پس کسانی که مهر عدم تایید را جلوتر ازنظام برمخالفان،مغرضانه و غیر مدلل می زنندکسانی هستند که جلوتر رفته اند و باید برگردندالبته نقادی متفاوت از جلو و عقب ماندگی است که عقب مانده ها هم به سرعت باید خود را برسانند. اسم رمز تفکر معاویه صفتان قول و قرار سکه ها بودوشیادی عمر عاص ها که به مدد خدمات مرعوبین ساده اندیش دنیا صفت،موفق شدند تا اندازه ای که بیست و پنج سال ولی منصوب پیامبر (ص) را خانه نشین کردند. یادمان باشد تایید افراد به منزله تایید رفتار غلطشان نبوده بلکه صلاح نظام بوده و شاید هم راه بهتری می بود ولی امروز نباید تجربه صفین را تکرار کنیم. امروز و فردا راهی نداریم جز اینکه در مسیر نظام و سایه غدیر باشیم نه جلو تر و نه عقب تر ؛ و بدون شک پارسیان ایران زمین چون اعراب جاهل تجربه جاهلیت لجم لجام لج گسیخته را به مدد رهبری انقلاب هوشمندخود،و بزرگانی چون هاشمی ، روحانی ، لاریجانی و عالمانی چون جوادی عاملی تکرار نمی کنند. بهتر است بد صفتان تاریخ بدانند جایگاهشان حداکثر همان بود و هست که تحملشان می کنیم گرچه دادگاه عدل نظام ادبشان می کند و البته وظیفه همه ماست که نسبت به افزایش روح آگاهی بخشی در بازگشت رفتگان و صبر برای رسیدن بازماندگان کوشا باشیم تا در غدیر ظهور سربازانی آماده برای ظهور منجی شویم البته اگر خود در مسیر باشیم.

حاضرین در سایت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گزیده اخبار سیاسی

گزیده اخبار فرهنگی

گزیده گفتار فرهنگی

گزیده اخبار اجتماعی

گزیده گفتار اجتماعی

گزیده اخبار ورزشی

گزیده گفتار ورزشی

گزیده اخبار روستاها

گزیده گفتار سیاسی