شما اینجا هستید : صفحه اصلیتخصص گرایی فراموش شده شورا

اجرای برنامه هیئت های ورزشی ، الزام شوراست

عدالت برای همه ورزشکاران نه عده ای خاص

توجه به گروه خاص یعنی ظلم به 15000 ورزشکار ساوجی

حذف موازی کاری مهم ترین دغدغه جامعه امروزی

حذف بزرگان امروز ، حذف تفکر آینده مان است .

امور فرهنگی صاحب نظر میخواهد نه سخنران .

حماسه سیاسی ، حماسه اقثصادی با تفکر است نه شعار ، با شعور است نه شعر .

بر سر منافع مردم با کسی معامله نمیکنم.

نیم نگاهی به خبرها :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخوانند
  • هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشورش اظهار نظر نماید .
  • اظهار نظر اصل 84 حق و دخالت ناحق است؟؟
  • اصل 103 مقامات متعین دولت تکلیف شان در رعایت بالا دست است تا چه رسد به خلاف قانون...

ادامه مطلب

دیپلماسی ورزشی
  • دیپلماسی ورزشی مور د نظر در سطح بین الملل با شناخت دیپلماسی عمومی ، نوین ، نظامی،انقباضی پنهان، سنتی و فرهنگی و نقش سازمان های بین المللی سیاسی مانند سازمان ملل و سازمان های ورزشی مانند فیفا میسرگردیده است
  • تفکر حاکم بر جوامع و چگونگی ابداع دیپلماسی عمومی ودیپلماسی ورزشی ، به این فراز از توسعه ورشد ...

ادامه مطلب