عنوان خبرهای نظرات روستاها

طالبی ساوه

طولانی بودن مراحل تصویب و اجرایی شدن مصوبات شوراهای اسلامی روستاها

یاد داشت : داغ ه نسوزید ...زمین یاب استانی و تکرار یک رویکرد؟

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

آزمایش

مردم مدیریت نظامی برای شهرداری را برنگزیده اند

معاملات حضرات میلیاردربعنوان زمین خوارو باغ خواررا متوقف کنید

تفکر غلط گاه گاه حاکم بر تفکر ما: و گاه بر جامعه؟؟

استانی شدن انتخابات و شهرستانهایی مثل ساوه

مخالف نماینده غیر بومی یا شبه بومی

روز قدس

بيماري «موزائيک»باغات انجير

پسته ساوه: دو تن در هکتار بیشترین برداشت را در کل کشور

چرا همایش پیاده روی روستایی را تکرار نمی کنید

34 هزار روستای کشور از سکنه خالی‌ شده‌اند

حل مشکل بروکراسی اداری در بخش روستا و همینطور تشکیل کمیسیون ماده 99 در شهرستان به جای مرکز استان

زینت؛ زنی که یک روستا را متحول کرد

آزمایش

دهیاری برای دو یا چند روستا بصورت منطقه ای برای آنها تعریف شود تا بتواننداز بودجه استفاده نمایند.

زمین خواری و کوه خواری در ساوه آزاد ؟

قاسمی در همایش دهیاران بخش مرکزی ساوه