ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مسوولین سیاسی و ورزشی استان مرکزی و شهرستان ساوه و مدافعان منافع مردم ساوه سکوتتان را بشکنید

سکوت شما بمعنای تایید تصمیم شورای اسلامی شهر ساوه است آیا فوتسال شهرداری ساوه برای اداره کل ورزش و جوانان نیست ؟ آیا برای استانداری حذف فوتسال ساوه مهم نیست ؟ مسوولین اصلی و ارکان مدیریت سیاسی و ورزشی استان مرکزی و شهرستان ساوه را نیز دعوت به دفاع از منافع ورزش می کسانی که باید و وظیفه دارند از منافع ورزشکاران دفاع کنند که قسمت اعظمی از جامعه ما ورزشکاران هستند و در این بین فوتسال یکی از بالاترین اقشار ورزشی ما را تشکیل می دهند . حضور در لیگ های برتردر کاهش معضلات فرهنگی دخالت غیرمستقیم و در ایجاداتحادشهری با همه اقوام بسیار موثر است واین نکته قابلیت اهمیت خاص و مورد توجه در کاهش فرافکنی های اجتماعی است که مبتلابه ماست که فاصله گرفتن به صلاح نیست . متاسفانه برخی فکر می کنند اگراین هزینه انجام نشود الان این مبلغ به رشته های دیگر اختصاص می باید که به نظرنمی رسد اینگونه باشد بلکه صرف حذف مطلق است و اگر هزینه هست چرا حذف و با شناختی که از فشارهای معمول برای حذف مباحث مرتبط با ورزش سالهاست تجربه کرده ام الباقی رشته ها نیز کم کم با همین تفکر حذف خواهندشد (آسیاب نوبت به نوبت) و همه بحث این خواهد شد که این هزینه صرف کارهای به اصطلاح فرهنگی خودرآوری (کارهای آینده نگرانه ) شود که نهایت استفاده کننده واقعی آن به اندازه ذره ای از فوتسال نخواهد شد و از لحاظ بهرگیری نیز سالهاست این امور دردی از جوانان دوا نکرده است که فعلا بماند... با تحقق حذف فوتسال بزودی آمارهایی از این هدررفت را خواهیم دید . بار دیگر موکد می شوم که منع قانونی کتمانی بزرگ است ودلیل بارز آن شهرهای زیادی است که در حال فعالیت هستند و البته تغییر قوانین در سال گذشته که خود مدعیان بخوبی می دانند. ومطلب دیگر اینکه این هزینه بهتر است از مسائل دیگر کسر گردد . و در آخر بار دیگر اعضای محترم شورای شهر را دعوت به اندیشیدن تخصصی و عدم تصمیم عجولانه یا مورد .... می کنم وپیشنهاد حفظ تیمداری با سپردن کار ورزش باشگاه به متخصصین ورزیده شهرمان ومشاوره با اداره ورزش را دارم و اتفاقا با سازمان شدن امور فرهنگی می شد بهتر ورزش را در سطوح رشته های بیشتری با هزینه های مناسب حرفه ای کرد ودر کسب مباحث غیر ورزشی از استان کمک گرفت . مسوولین اصلی و ارکان مدیریتی سیاسی و ورزشی استان مرکزی و شهرستان ساوه را نیز دعوت به دفاع از منافع ورزش می کنم که سکوتتان تایید روند فعلی تصمیم شورای اسلامی شهر ساوه در حذف تیمداری شهرداری ساوه است . محمدرضا علیزاده مسوول اسبق اداره ورزش ساوه

مسوولین سیاسی و ورزشی استان مرکزی و شهرستان ساوه و مدافعان منافع مردم ساوه سکوتتان را بشکنید سکوت شما بمعنای تایید تصمیم شورای اسلامی شهر ساوه است آیا فوتسال شهرداری ساوه برای اداره کل ورزش و جوانان نیست ؟ آیا برای استانداری حذف فوتسال ساوه مهم نیست ؟ مسوولین اصلی و ارکان مدیریت سیاسی و ورزشی استان مرکزی و شهرستان ساوه را نیز دعوت به دفاع از منافع ورزش می کسانی که باید و وظیفه دارند از منافع ورزشکاران دفاع کنند که قسمت اعظمی از جامعه ما ورزشکاران هستند و در این بین فوتسال یکی از بالاترین اقشار ورزشی ما را تشکیل می دهند . حضور در لیگ های برتردر کاهش معضلات فرهنگی دخالت غیرمستقیم و در ایجاداتحادشهری با همه اقوام بسیار موثر است واین نکته قابلیت اهمیت خاص و مورد توجه در کاهش فرافکنی های اجتماعی است که مبتلابه ماست که فاصله گرفتن به صلاح نیست . متاسفانه برخی فکر می کنند اگراین هزینه انجام نشود الان این مبلغ به رشته های دیگر اختصاص می باید که به نظرنمی رسد اینگونه باشد بلکه صرف حذف مطلق است و اگر هزینه هست چرا حذف و با شناختی که از فشارهای معمول برای حذف مباحث مرتبط با ورزش سالهاست تجربه کرده ام الباقی رشته ها نیز کم کم با همین تفکر حذف خواهندشد (آسیاب نوبت به نوبت) و همه بحث این خواهد شد که این هزینه صرف کارهای به اصطلاح فرهنگی خودرآوری (کارهای آینده نگرانه ) شود که نهایت استفاده کننده واقعی آن به اندازه ذره ای از فوتسال نخواهد شد و از لحاظ بهرگیری نیز سالهاست این امور دردی از جوانان دوا نکرده است که فعلا بماند... با تحقق حذف فوتسال بزودی آمارهایی از این هدررفت را خواهیم دید . بار دیگر موکد می شوم که منع قانونی کتمانی بزرگ است ودلیل بارز آن شهرهای زیادی است که در حال فعالیت هستند و البته تغییر قوانین در سال گذشته که خود مدعیان بخوبی می دانند. ومطلب دیگر اینکه این هزینه بهتر است از مسائل دیگر کسر گردد . و در آخر بار دیگر اعضای محترم شورای شهر را دعوت به اندیشیدن تخصصی و عدم تصمیم عجولانه یا مورد .... می کنم وپیشنهاد حفظ تیمداری با سپردن کار ورزش باشگاه به متخصصین ورزیده شهرمان ومشاوره با اداره ورزش را دارم و اتفاقا با سازمان شدن امور فرهنگی می شد بهتر ورزش را در سطوح رشته های بیشتری با هزینه های مناسب حرفه ای کرد ودر کسب مباحث غیر ورزشی از استان کمک گرفت . مسوولین اصلی و ارکان مدیریتی سیاسی و ورزشی استان مرکزی و شهرستان ساوه را نیز دعوت به دفاع از منافع ورزش می کنم که سکوتتان تایید روند فعلی تصمیم شورای اسلامی شهر ساوه در حذف تیمداری شهرداری ساوه است . محمدرضا علیزاده مسوول اسبق اداره ورزش ساوه

بازگشت به صفحه اصلی