ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

داشتم به تفکراتی فکر می کردم که سال هاست وقت ما تلف کرده

آیا اقتصادی که بانک هایش 2 درصد سود می گیرد بانک هایش ربایی هستند یا 20درصدی های ما ...

نظر داشتم به تفکراتی فکر می کردم که سال هاست وقت ما را تلف کرده ، یا نه ما با تفکرمان داریم راه جدیدی در دنیا ابداع می کنیم ؟ چرا اقتصاد غرب و شرق عالم پیشرفت سریعی دارند آیا منابع بیشتری دارند یا چیزی که ما نداریم چیست . فی المثل وام و سود بانکی یا همان ربای قدیمی آیا اقتصادی که بانک هایش 2 درصد سود می گیرد بانک هایش ربایی هستند یا 20درصدی های ما ... خب اسمش را مشارکت می گذاریم و چند دهه وقت مردم را تلف می کنیم که نام مشارکت را انتخاب کنیم بد نبود اگر فقط مبحث اسم بود می دادیم فرهنگستان نام گذاری که کارش نامگذاری برای ابداعات و اختراعات غرب و شرق را نامی فارسی می گذارد میدادیم نامش را عوض می کردند واقل آن بود چند دهه سرگیجه نمی گرفتیم . خب اقتصاد علم است چرا می خواهیم اسلامیش کنیم و بلاخره کرده ایم ولی نتیجه علم عقلانیت مثلا ژاپن میشه برای ذخیره پول در بانک باید مالیات هم بدی یا بری تو بورس و سرمایه گذاری ومال ما میشه مشتی تازه بدوان رسیده میلیاردی و تریلیاردی پس یک جای کار ایراد دارد وگرنه اسلام مشکل ندارد. می ریم سراغ بعدی اگر مثلا در غرب ... پس انداز شخصی در پایان سال از عددی بیشتر باشه باید پاسخگو باشد چگونه ؟ ویه نگاهی به دور و ور خودم کردم این و آنی که در این چهل سال چه بودند و چه شدند و بعد القابی اسلامی را هم یدک می کشیم وبراستی کدام یک اسلامی است ... جسم عجب نیمه بدی است سال ها ورزش اخ بود وبعد شد به ... یادم نمیره زمانی که با دوستان از پارک شهرمی آمدیم ... صبح ها برای خونه نان بگیریم ؛ همه یجوری بما نگاه می کردند... براستی کسانیکه مدعی این نوع تفکرات هستند خود چه تخصصی دارند و چه پاسخی از این نیز بد نیست نگذریم که روزی نام تیم پرسپولیس را می خواستند بزارن آزادی و بعد نتیجتا شد پیروزی ولی مقبول مردم نشد و شد همان که مردم می خواستند شد... پرسپولیس ... واحد حرکات ریتمیک هنوز برنگشته میگن شبیه رقصه این تجزیه است آن ترکیب که هنوز لاینحل است وبجای عدم درک تا دلت بخواد اصل رقص برخی جاها آموزش داده می شود...که اگر اولی حل شده بود شاید اغنا صورت می گرفت ... مدتی بالا و پایین کردم به نظرم رسید ما در ریشه نظریه پردازی امان مشکل داریم و عقل را برسمیت نمی شناسیم و هر وقت برسمیت شناختیم آنوقت آغاز رنسانس واقعی ماست و تا آنوقت هزاران سخن باید تلف کنیم و هزاران سال عقبگرد کنیم مگر ... هر وقت ازعقل و تجربه و علم غرب وشرق استفاده کردیم بدون دخل و تصرفاتی بنام لفافه ی اسلامی کردن آنوقت پیشرفت ما درست می شود اسلامی کردنی که 20درصد سود می گیرد اسلامی و عقلانی است یا 2درصدی ؟ قطعا الان برخی می گویند فلان می گویی چون خود فلان ... بله اقتصاد علم است که عقلانیت گرایی است و نیازی به این اسلامی کردن اسمی که نتیجه اش را رانت خواران می برند نداریم . اسلام دین عقلانیت است نه تحجر مسلکی بیاییم علم غرب را درست و بدون اشکال تراشی با نام اسلامی کردن هم عقلانیتش را تخریب کنیم و هم نام اسلامی کردن را نگذاریم که اصل اسلام را ببریم زیر سوال که نتیجه اقتصاد ما شود 20درصد و آنها بوشد 2درصدی؟ چرا سرمایه گذاری های غررب وشرق اینقدر موفق است و ما نه هر چه هست نتیجه عقل است .... آیا دادن پول بنام هایی که مردم مجبورند بگیرند شد اسلامی باید برویم علم غرب وشرق را با همه مشخصات تخصصی اش عملیاتی کینم وراه همین است وبله اگردر این مسیر توانستیم برعلم و تجربه و عقلانیت علوم روز بیفزاییم هنر کرده ایم وگرنه دستکاری نکنیم هم نتیجه 2درصدی است و هم نام اسلامی را خراب نکرده ایم ... نوابغ تفکراتشان روز ها ؛ ماه ها ؛ سال ها و حتی صده ها از من نوعی جلوتر است و تا زمانیکه روندفعلی هست نمی شود انتظار داشت اتفاق مهمی بیفتد. من وشما با هم می رویم مدرسه من نمره ام معمولی و شما استثنایی و نابغه از پس حادثه هر دو در دانشگاه درجه عالی قبول می شویم من فی المثل با رتبه 1000وشما با 10 درس تمام هر می شویم لیسانس ؟ می رویم استخدام شما با معدل 13گزینش میری بالا و من با معدل 19 سالی می گذرد با سهمی شما می شوی رییس ومن کارشناس تو با امضایت کارشناسی من را رد می کنی که یا از حسادت است یا نفهمیدن شاید من جذب بازار مکاران رانتی شوم وبسادگی با خدمت به دیگریی مثل تو فرزندزادگی و مسوول زادگی بشوم مباشر و با علم نابغه ایی سر صدتا مثل تویی که من درآوری شده ایی مسوول کلاه بگذارم تا تو رانتی با اون رانتی کیف کنند ونابغه ها در خاک یا در فکر فرار به غرب وشرق که اگر اینچنین باشد که هست بازهم این غرب وشرق اند که با نوابغ دیگران به استعمارگری اشان ادامه می دهند. فکر می کنیم این نظریه پردازی و نظریه پردازان کی درمان می شوند . سخن گفتن در این باب تمسخر مردم و نوابغ است وقتی قانون یا اجرایی نمی شود یا مسدود و توسط همین رانتی و فرزندو مسوول زاده های همکاره . یکبار یکی پیدا شود ... که نشده و شاید نمی شود ... تازه متوجه شدم ما ابداع نمی کنیم که بازگشت به عقب هم نمی کنیم بلکه در حال سقوط در ندانمکاری های خود هستیم .

بازگشت به صفحه اصلی