ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خیرین ساوجی خاک پای اشان توتیای چشم است

مسوولی یا سخنرانی قدر بداند یا نداند خودش را قدر دانسته و مردم قدردان خیرین هستند. اینکه فردخیر چه مسائل شخصی دارد به کار خیرش ربطی ندارد و قانون خود می داند و نباید با ارتباط مسئله شخصی در صدد تخریب کار خیر مردم برآییم . مگر هر کس کار خیری می کند کسی مجاز به سوال است که برخی کوته اندیشانه زندگی دیگران را وجب می کنند جالب تر تویی که در زندگی فردخیر سرک می کشی , چرا ریالی از کف خسیست نمی افتد کار خیر جای خود و قانون جای خود اما خیرین نیازمند تقدیر و تشکر ما نیستند بلکه ما نیازمند تقدیر از آنان هستیم پس قدرشان را بدانیم تا درسی برای خود اندوخته باشیم. خیرین سرمایه شخصی خود را دوست دارند و افتخار می کنند در راه خدا وبرای رفاه مردم اهدا کنند و قرار نیست با نیش زبان آنها را بگزانیم این وز وز غلط فرهنگی اقلی است که برای خیر ضرری ندارد ولی برای اشاعه کار خیر ضرر دارد و خیر از خیرش هم می گذرد و برای تویی که وز وز و نیش زبانت ارزنی نمی ارزد عینت حمقاست که هم بخود ضرر می رسانی و هم به جامعه . بله بسیار ستودنی است که خیر کوچکترین مسئله نداشته باشد ولی ببخشید اگر تهمتی زدیم و سرو ته نداشت چه و حتی اگر خیری دادگاه برود مگر جرم است کار خیر سرجایش و کار قانون سرجایش ؟ برخی معدود بیکاران بروند خود را اصلاح کنند والبته هدایتشان آرزومندیم . اکثریت تقریبا مطلق خیرین آنقدر با محبت و ایثار و با شور وشوق می آیند که اندازه اش وصف ناپذیر است فرهنگ قدردانی مان استوار است واقل فرهنگ نادانان انشا الله هدایت شوند تا بهتر کار خیرین و کار خیر توسعه یابد . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

خیرین ساوجی خاک پای اشان توتیای چشم است مسوولی یا سخنرانی قدر بداند یا نداند خودش را قدر دانسته و مردم قدردان خیرین هستند. اینکه فردخیر چه مسائل شخصی دارد به کار خیرش ربطی ندارد و قانون خود می داند و نباید با ارتباط مسئله شخصی در صدد تخریب کار خیر مردم برآییم . مگر هر کس کار خیری می کند کسی مجاز به سوال است که برخی کوته اندیشانه زندگی دیگران را وجب می کنند جالب تر تویی که در زندگی فردخیر سرک می کشی , چرا ریالی از کف خسیست نمی افتد کار خیر جای خود و قانون جای خود اما خیرین نیازمند تقدیر و تشکر ما نیستند بلکه ما نیازمند تقدیر از آنان هستیم پس قدرشان را بدانیم تا درسی برای خود اندوخته باشیم. خیرین سرمایه شخصی خود را دوست دارند و افتخار می کنند در راه خدا وبرای رفاه مردم اهدا کنند و قرار نیست با نیش زبان آنها را بگزانیم این وز وز غلط فرهنگی اقلی است که برای خیر ضرری ندارد ولی برای اشاعه کار خیر ضرر دارد و خیر از خیرش هم می گذرد و برای تویی که وز وز و نیش زبانت ارزنی نمی ارزد عینت حمقاست که هم بخود ضرر می رسانی و هم به جامعه . بله بسیار ستودنی است که خیر کوچکترین مسئله نداشته باشد ولی ببخشید اگر تهمتی زدیم و سرو ته نداشت چه و حتی اگر خیری دادگاه برود مگر جرم است کار خیر سرجایش و کار قانون سرجایش ؟ برخی معدود بیکاران بروند خود را اصلاح کنند والبته هدایتشان آرزومندیم . اکثریت تقریبا مطلق خیرین آنقدر با محبت و ایثار و با شور وشوق می آیند که اندازه اش وصف ناپذیر است فرهنگ قدردانی مان استوار است واقل فرهنگ نادانان انشا الله هدایت شوند تا بهتر کار خیرین و کار خیر توسعه یابد . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی