ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حذف فردوسی پور ممکن نیست متولیان خود را حذف کرده اند

/اینکه برنامه نود کدام گرایش سیاسی را در سال ۸۸ داشت /اینکه در مقابل مشتی لابیگری ها هاله نوری ها ایستاد /اینکه در نظر خواهی تغلب بر ضد نود افشا شد /اینکه ریش و سهمیه و ناشایسته سالاری در نود مهم نبود /اینکه اکثر رسانه ها سکوت کرده اند /اینکه باید منتقد هاله نوری ها روزی حذف شود /همه مهم هستند و قابل تامل ... /ولی سخن مهمتری باقیمانده که ........

سخن مقدمه : نویسنده متن افزایش مقبولیت در راستای مشروعیت نظام را قابل اهمیت می داند و نظرات همه را محترم می شمرد. /نقد در جهت دفاع از منافع مردم معدود و محدود بوده وبرای عامل هزینه دارد ولی سودش نصیب مردم و کشور می شود . /حاشیه سازی در لباس نقد با لفافه های شرعی ، عرفی ، احساسات مذهبی یا ملی می تواند منبع اتهام افزایی جهت غبارآلود کردن فکرهای تحت فشار اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی برای اخذ تصمیم اشتباه باشد. /حذف مسوول انتصابی یا انتخابی مدافع منافع مردم، فرصتی برای آرامش برداشتن مسوولیت از دوش آنهاست ولی تسریع رشد و توسعه کشور متضرر می شود و بیشترین سود را همان حاشیه سازان می برند و از آن با اهمیت تر که در مخیله این گروه نمی گنجد کاهش مقبولیت نظام است . /////اینکه برنامه نود کدام گرایش سیاسی را در سال ۸۸ داشت /اینکه در مقابل مشتی لابیگری ها هاله نوری ها ایستاد /اینکه در نظر خواهی تغلب بر ضد نود افشا شد /اینکه ریش و سهمیه و ناشایسته سالاری در نود مهم نبود /اینکه اکثر رسانه ها سکوت کرده اند /اینکه باید منتقد هاله نوری ها روزی حذف شود /همه مهم هستند و قابل تامل ... /ولی سخن مهمتری باقیمانده که نویسنده متن امیدوار است از درایت مسوولین تصمیم ساز پنهان نماند و آن اینست که : /در حالیکه برنامه نود در صدر مقبولیت مردمی است حذف اینگونه آن ، چه هم افزایی برایمان داشته است . /ظاهرا تصمیم گیرندگان خواسته اند با این حرکت برای خود وجهه ای دست و پا کنند. /وقتی سوت و کور شدن صداها را جامعه ی عادت کرد عواقب بدی را باید انتظار کشید. / بازگشت صداها آرزو نیست /بازگشت اشتباه در انتصابات زمانبر ولی شدنی است /نود صد خواهد شد /این نیزقطعیت دارد محمد رضاعلیزاده مدیرمسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی