ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ساوه می تواند دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد شرایط آماده است اگر...

با توجه به اطلاعات موثق از پیگیری های بعمل آمده دوستداران رشد و توسعه ساوه و زرندیه و قطعیت تقریبی ارتقاء دانشکده های شهرهای مشابه ساوه وامکان رفع مشکلات زیر مجموعه ای ارتقاء دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی لازم است همه آنانیکه دل در گرو رشد پسران ودختران ساوه و زرندیه و حتی استان مرکزی در مبحث جذب بومی از طریق کنکور سراسری دارند باید تلاشی بیش کنند . مجموعه مسوولین با عنایت به حضور خیرین بزرگ در مبحث اولیه دانشکده و امثاله که از بزرگان پزشکی در جمع خیرین هم هستند می توان با درک موقعیت فعلی سریعتر وارد عمل شوند . شاید بد نباشد یادآوری کنم روزی که دستور در برنامه قرار گرفتن مبحث استادیوم 10-15نفری را وزیر مربوطه (دکتر عباسی) در افتتاحیه سرزمین ایرانیان دادند اگر فرصت بود و ادامه مسیر داده شده بود امروز باید درگیر افتتاحیه می بودیم ولی این فرصت در همان زمان بود و بعدا فرصت از دست رفت الان هم دقیقا در چنین فرصتی هستیم و بهتر است مرتبطین مسوول این فرصت را از دست ندهند که ممکن است در آینده قوانین بصورتی شود که قانون ابتر دیگری چون ارزش افزوده بر ماتحمیل شود و کار سخت شود . ساوه می تواند دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد اگر تجربه ارزش افزوده را راه آینده کنیم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

ساوه می تواند دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد شرایط آماده است اگر... با توجه به اطلاعات موثق از پیگیری های بعمل آمده دوستداران رشد و توسعه ساوه و زرندیه و قطعیت تقریبی ارتقاء دانشکده های شهرهای مشابه ساوه وامکان رفع مشکلات زیر مجموعه ای ارتقاء دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی لازم است همه آنانیکه دل در گرو رشد پسران ودختران ساوه و زرندیه و حتی استان مرکزی در مبحث جذب بومی از طریق کنکور سراسری دارند باید تلاشی بیش کنند . مجموعه مسوولین با عنایت به حضور خیرین بزرگ در مبحث اولیه دانشکده و امثاله که از بزرگان پزشکی در جمع خیرین هم هستند می توان با درک موقعیت فعلی سریعتر وارد عمل شوند . شاید بد نباشد یادآوری کنم روزی که دستور در برنامه قرار گرفتن مبحث استادیوم 10-15نفری را وزیر مربوطه (دکتر عباسی) در افتتاحیه سرزمین ایرانیان دادند اگر فرصت بود و ادامه مسیر داده شده بود امروز باید درگیر افتتاحیه می بودیم ولی این فرصت در همان زمان بود و بعدا فرصت از دست رفت الان هم دقیقا در چنین فرصتی هستیم و بهتر است مرتبطین مسوول این فرصت را از دست ندهند که ممکن است در آینده قوانین بصورتی شود که قانون ابتر دیگری چون ارزش افزوده بر ماتحمیل شود و کار سخت شود . ساوه می تواند دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد اگر تجربه ارزش افزوده را راه آینده کنیم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی