قانون فصل الخطاب نسبی

وقتی نقدشان کنی خیلی بی صدا نقشت را محو می کنند حالا مسوول ارشدی هم بگوید اینگونه نیست ؟ عمل اینگونه .... دقیقا اینگونه است و وقتی از برخی سوال می کنی همه چیز را انکار می کنند والبته فقط ادعا توخالی است واین می شود پز. محمدرضا علیزاده

قانون فصل الخطاب وقتی قانون و مقاومت در برابرقانون با قانون عادت چندساله می شود تصمیمات ضد منافع مردم می شود پز. توپسیاستبارگی دست بچه ها وقتی افتاد؛ اینگونه می شود که با باد می آییم و با بادکی می رویم و منافع مردم می شود پز. بسیاری از .... وقتی نقدشان کنی خیلی بی صدا نقشت را محو می کنند حالا مسوول ارشدی هم بگوید اینگونه نیست ؟ عمل اینگونه .... دقیقا اینگونه است و وقتی از برخی سوال می کنی همه چیز را انکار می کنند والبته فقط ادعا توخالی است واین می شود پز. تعریف نامه های صفحه آرایانه نیست ولی ادعا نبود این مسیر از آن حرفای بی ربط است و کافیست ربطش را با معیار فاکتورهای .... برای .... بسنجیم واین می شود پز. عدالت اصل دموکراسی است و نبود نقد خواسته نه مردم است و نه مسوولین ولی منفعت طلبان از هر قشرکی دقیقا همان نبود نقد و فشار بر نان نقاد را پیگیرند واین می شود پز. فشار بر نقادی که از پاسخش عجوزند .... با فشار بر حذف و فشاربر .... می شود پز. وقتی در اتوبان یکطرفه سیاسی محوری برخی را بمسلخ می بریم و برخی برهمان محورجا می مانند نتیجه می شود هیچ و پوچ ومی شود پز. کاش فرمایش بزرگان نظام را آویزه گوش های سنگی سنگین می شد و بجای پزهای منفعت طلبانه شخصی و خانوادگی و زادگی ... قانون را فصل الخطاب می دانستیم و فقط مصلحت را در منافع مردم می دانستیم وغیر آن می شود پز.... موفقیت برای کم ظرفیت ها مقدمه گستاخی است و البته می شود پز . به امید روزی که قانون فصل الخطاب نسبی نباشد و مقاومت در برابر قانون ومنافع بشود خیانت و گرنه می شود پز . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی