ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دفاع از مدافع منافع مردم عکاس منتشر کننده سرنگ های آلوده

انتشار مستند در بار دوم تاسف برانگیز تر بود و البته بی اهمیت تر برای مسوولین متخصص پاسکاری . محمدرضا علیزاده

دفاع از مدافع منافع مردم عکاس منتشر کننده سرنگ های آلوده متاسفانه وقتی ارگان های متولی نظارت ، رعایت و کنترل ؛ ضعیف عمل می کنند عکاس شجاع مدافع منافع مردم هم باید مدعی پیدا کند. این روزها ساوه نظاره گر مدعی خوانی عکاس شجاعی هستیم که انتشار عکسش باعث شد مسئله سرنگ های آلوده پیگیری شود. اذهان عمومی بدلیل عدم شکایت متولیان امر از متخلفان ؛ وامانده نشده ولی برای متولیان متاسف است و البته شاید شکایت صورت گرفته و منتشر نشده است که منتظر می مانیم . سوالات اذهان عمومی ؟ اگر انتشار عکس اول سرنگ های آلوده پیگیری و خاطی به اشد مجازات با قانون و معرفی به مردم مجازات شده بود دوباره شاهد تکرار رهاشدگی سرنگ های آلوده نبودیم که باید مسوولین و متولیان دست و چشم عکاسش را گلباران کنند و البته برخورد با خاطی. اگر عکس منتشر نمی شد و این آلودگی به طریقی به فردی منتقل می شد ؛ آنوقت شاهد چه بودیم و متاسفانه آلودگی فرد مبتلا و اینجا اهمیت عکاس شجاع هویدا می شود که باید متولیان از ایشان تقدیر کنند. انتشار مستند در بار دوم تاسف برانگیز تر بود و البته بی اهمیت تر برای مسوولین متخصص پاسکاری . اینکه چه کسی مسوول است برای مردم بی اهمیت است و آنچه مهم است آنستکه پاسکاری ادارات متولی باعث وقاحت متخلف می شود و تازه بجای عذر خواهی از مردم مدعی شود ودوم اینکه چرا شکایت مسوولین ادارات متولی علنی نمی شود واگر شکایت نشده واویلای مسوول . فرماندار محترم بهتر است متولیان را مورد سوال قرار دهند که چرا ادارت مرتبط شاکی تخلفی به این وقاحت نشده اند و در آخر اینکه موضوع عکاس مدافع مردم در افکار عمومی مورد توجه و رصد قرار گرفته است و بهتر است بسادگی از کنار آن گذر نکنید که باب شود و صدمه عدم دفاع از این عکاس شجاع را مردم با دفن شجاعت متحمل شوند و قطعا اینچنین نخواهد شد. محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی