ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مبارزه با استعمار داخلی آغاز جهاد اکبر

استعمارگران داخلی سال هاست در پهنه سرزمینی تفکر ایجاد دموکراسی دین سالار چوب لای چرخ توسعه سریع عدالت محوری می گذارند و معمولا آنقدر دسترسی به قدرت رانت های زیرآبی سیاسی , اقتصادی و حتی اجتماعی دارند که امکان کنترل و شناسایی را مخدوش می کنند. محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

مبارزه با استعمار داخلی آغاز جهاد اکبر استعمارگران داخلی سال هاست در پهنه سرزمینی تفکر ایجاد دموکراسی دین سالار چوب لای چرخ توسعه سریع عدالت محوری می گذارند و معمولا آنقدر دسترسی به قدرت رانت های زیرآبی سیاسی , اقتصادی و حتی اجتماعی دارند که امکان کنترل و شناسایی را مخدوش می کنند. فاصله دهه های گذشته با امروز در میزان برداشت از بیت المال نیست بلکه وضعیت بسمتی سوق پیدا کرده که در روز روشن هم دزدی ساده می نماید . در دهه های گذشته وقتی زمینی را کسی بعنوان دورغین و غیر شرعی ( غیر قانونی یا با نام قانون های من درآوری ) می خواست تصاحب کند در شب های تاریک و ایام تعطیل اقدام می کرد ولی امروز در همه پهنه شهری مثل ساوه زمین خواری و توسعه حاشیه شهر در زیر دوربین های همیشه بیدار ممکن شده است و وقتی ده های بار فریاد می زنی همه می شنوند وکر و لال هم نیستند ولی خود را به کری و لالی زده اند و هر روز از جایی استدلال در می آورند . جالب است چگونه می توان دم از عدالت زد و اینگونه عمل کرد . جالب است همه می دانند و اگر نمی دانند باید نباشند ولی می دانند و توان و اراده برخورد قانون با زمین فروشان بزرگ را ندارند که فرض ضعیف النفس بودن هم دیگر بی اثر است چون فورا مشتی حرف بی م ح ت وای ا م ن ی ت ی را ارزان م ی ف رو ش ن د. مبارزه با استعمارگران داخلی که همچون بنی امیه رفتار منفعت طلبانه و منعت رساننده را در جامعه رسوخ داده اند خیلی سخت نیست اگر بخواهیم با بادهای موسمی بفکر تلقیح به بنی عباسی نباشیم . مبارزه با استعمارگران داخلی بدون درک جهاد اکبر امکان ناپذیرنیست . زمانی که پیامبر اعظم (ص) پس از پیروزی بزرگ لشکریان سخن از جهاد اکبر گفت و همه متعجب شدند دور از امروز ما نیست و امروز در صورتی که بتوانیم فرمایش حضرتش را عملی کنیم می توانیم توام با پیروزی های قدرت نرم و سخت تفکر دین سالار ایران اسلامی به جهاد اکبری بپردازیم که پرداختن به درون است که در زمان حضرت رسول الله از آن دور شدند . مبارزه با همه مظاهر استعمارگران داخلی کاملا مبرهن است ولی آنچه هنوز مقاومت می کنداین تفکر است که جهاد اکبر گذشتن از منافع را می طلبد که از همه مبارزات سخت تر است برای نابخردان . اینکه در دنیای امروز در برخی کشورهای متنفع برای اکثریتی از برخی جوامع تا حدودی رفاه ایجاد شده ناشی از عدالت خواهی عقل منشانه ؛ سودای فراموشخانه جهان سوم و واریز شدن سود این حماقت به جیب استعماگران بین المللی است واین با وضعیت ما متفاوت است . مبارزه با استعمار داخلی شروع جهاد اکبری است که می تواند آینده نظام اسلامی را بسمت آرزوی والای عدالت خواهان و عدالت محوران سوق دهد تا آماده ظهور منجی باشیم .

بازگشت به صفحه اصلی