ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حمایت قاطع ازاستقلال عمل شورای اسلامی شهر و شهردار ساوه

بدون پرداختن به تفکرات تی تی تاتی های زنگوله دار با اقتدار دنبال منافع مردم و رفع مشکلات باشید.

حمایت قاطع ازاستقلال عمل شورای اسلامی شهر و شهردار ساوه با اتکا به خداوند متعال ، متحد و بدون پرداختن به تفکرات تی تی تاتی های زنگوله دار با اقتدار دنبال منافع مردم و رفع مشکلات باشید. حضور در شورا ، با تعهد خدمت به مردم و دفاع از منافع آنان رسمیت می یابد و بدون شک هر حرکتی غیر آن خیانت به مردم است . مردم با نگاهی باز با توجه به قانون ابتر ارزش افزوده ناقص الخلقه بخوبی تلاش شورای اسلامی ، شهردار و کارکنان پر تلاش شهرداری ساوه را درک می کنند. مردم می دانند اقدامات شهرداری از انتصابات شایسته سالارانه تا فعالیت در شهر و حاشیه شهر از آسفالت و ... حاصل تلاش شهرداری و ادارات مرتبط است ولاقیر. ساوه تکرار تحرکات آینده نگرانه در لرزش مدیریت را قابل تدبر و تامل نمی داند . بار دیگر دستانتان را گره کنید تا مردم امیدوارانه تر شما را ببینند نگران تیکی تاکی هایی که راه رفتن درمسیر منافع مردم را بلد نیستند نباشید خودشان می خورن زمین . در زمان تصویب قانون ابتر ارزش افزوده خواب و آب منافع ما را برد وعلی رغم تلاش مسوولین منتصب شهرستان از جمله فرماندار پرتلاش و امام جمعه محترم و استانداری کار از کار گذشته بود گرچه خواب آلودگان بیدار نشدندودر زمان رفع مشکلات در کمیسیون اقتصادی در اوائل سال جاری هم لجاجت ادامه این ظلم نابخشودنی را پایدار کرد پس آگاهانه راه را بشناسید وعمل کنید. شورای اسلامی شهر با مشاوره با اهالی فن و رایزنی با بزرگان با نفوذ و دلسوز ساوه ای و زرندیه ای در سطح کشورمی توانند در مسیر بازگشت حق از بین رفته ارزش افزوده تلاش کنند و مطمئن باشید شدنی است اگر با اتکا به خداوند متعال و بدون حاشیه همه با هم مقتدارانه حرکت و عمل کنید و شخصا شما را انشاءالله در این راه می دانم . گوشمان به مصلحت منافع و اقتدار شهرمان باشد و بماندهای این روزها را استخوان در گلو نگه داریم و برای وقتش به امانت بگذاریم و ازامروز دنبال شایستگانی باشیم که بیدار باشنداگر خودمان بیدار باشیم .محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی