ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یا داشت : یک کلمه حرف حساب ؟ با همه گوش های ناشنوا

یا داشت : یک کلمه حرف حساب ؟ با همه گوش های ناشنوا سال هاست دولت ها می آیند و می روند و هر کدام سخنی از بدهکاران بزرگ ، بدهکاران بانکی یا رانت های ثروت و قدرت و نفوذ می گویند و می روند ، روی سخن ساوه است ؛ چرا و چرا بدهکاران بزرگ بانکی و ملی را با گرفتن چند پشیز برای طرحی نه چندان ضروری بیمه می کنید کجای کارتان شرعی عرفی یا قانونی است و فردا با استفاده از وساطت من مسوول که دوست دارم مسافر سرا بزنم بنام خودم افتضاح شود و یا اسپانسر و کمکی به ورزش کند تا در آینده از نفوذ من مسوول صدها هزار برابر بخشودگی بگیرند در برابر ریالش باید پاسخگو باشید و متاسفانه گاها شرعیات را هم خوب بلدیم و خود را بخواب می زنیم . در این هفته های اخیر این روند متاسفانه رونق گرفته و همان رندان دیروز با نفوذ در لایه های ضعیف النفس همان بازی پریروز را می کنند و قطعا فردار مدعی ری خواهند بود . بفکر باشیم اگر قانون اجرا شود؟ اگر قانون اصلاح شود ؟ ما برای احداث و کمک به هر آرزوی بی مقداری نیاز به کمک بدهکاران بزرگ بیت المال نداریم فورا روند قانونی را طی کنید. هیچ معصومی به غیر حلال برای رهروانش نمی خواهد و من رهرو معصوم هم نیازی به این کمک ها ندارم و اگر قرار بود کمکی شود بهتر آنکه به همان چراغی که به کارخانه رواست بمسجد حرام است؛ اشتغال خفته را بیدار کنید و صف طلبکاران را کوتاه و از عوام فریبی و استفاده از مسوولین برای لابی عدم یا تعویق بدهکاری بپرهیزیم و البته از مسوولین متعجب مانده ایم ؟ آقایان مسوول و متاسفانه تصمیم گیر این روند نه شرعی است و نه قانونی بلکه راهی برای فرار از پرداخت های کلان ملی است و خواهیم نوشت این روند اقتصاد ما را نابود کرده بگذارید ته مانده اش برای مردم بماند با این روند اقتصاد بیمارما لاعلاج خواهد شد.

یا داشت : یک کلمه حرف حساب ؟ با همه گوش های ناشنوا سال هاست دولت ها می آیند و می روند و هر کدام سخنی از بدهکاران بزرگ ، بدهکاران بانکی یا رانت های ثروت و قدرت و نفوذ می گویند و می روند ، روی سخن ساوه است ؛ چرا و چرا بدهکاران بزرگ بانکی و ملی را با گرفتن چند پشیز برای طرحی نه چندان ضروری بیمه می کنید کجای کارتان شرعی عرفی یا قانونی است و فردا با استفاده از وساطت من مسوول که دوست دارم مسافر سرا بزنم بنام خودم افتضاح شود و یا اسپانسر و کمکی به ورزش کند تا در آینده از نفوذ من مسوول صدها هزار برابر بخشودگی بگیرند در برابر ریالش باید پاسخگو باشید و متاسفانه گاها شرعیات را هم خوب بلدیم و خود را بخواب می زنیم . در این هفته های اخیر این روند متاسفانه رونق گرفته و همان رندان دیروز با نفوذ در لایه های ضعیف النفس همان بازی پریروز را می کنند و قطعا فردار مدعی ری خواهند بود . بفکر باشیم اگر قانون اجرا شود؟ اگر قانون اصلاح شود ؟ ما برای احداث و کمک به هر آرزوی بی مقداری نیاز به کمک بدهکاران بزرگ بیت المال نداریم فورا روند قانونی را طی کنید. هیچ معصومی به غیر حلال برای رهروانش نمی خواهد و من رهرو معصوم هم نیازی به این کمک ها ندارم و اگر قرار بود کمکی شود بهتر آنکه به همان چراغی که به کارخانه رواست بمسجد حرام است؛ اشتغال خفته را بیدار کنید و صف طلبکاران را کوتاه و از عوام فریبی و استفاده از مسوولین برای لابی عدم یا تعویق بدهکاری بپرهیزیم و البته از مسوولین متعجب مانده ایم ؟ آقایان مسوول و متاسفانه تصمیم گیر این روند نه شرعی است و نه قانونی بلکه راهی برای فرار از پرداخت های کلان ملی است و خواهیم نوشت این روند اقتصاد ما را نابود کرده بگذارید ته مانده اش برای مردم بماند با این روند اقتصاد بیمارما لاعلاج خواهد شد.

بازگشت به صفحه اصلی