ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ساوه آماده درک تقسیمات کشوری:

تاریخ ساوه آوردگاه اتحاد ، همرنگی و تلاش است و نیازی به مشتی کلی نگری های رسانه ای دست صدم سیاسی غیر تخصصی زبیر و عمر ؛ معاویه وزید و امثاله سفسطه ندارد،

ساوه آماده درک تقسیمات کشوری: جذب بیش از50000 نفر در شهرک های صنعتی ساوه و با تحرک شهر صنعتی کاوه سوال اساسی آنست آیا زیر ساخت های ورود مهاجرین جدیدموازی با ساخت وسازهای عظیم صنعتی به ساوه آماده شده است و پاسخ خیر بزرگی است که با توجه به کاهش بودجه شهرداری ساوه ، تازه شاید مسوولین متوجه شوند چرا به عدم پیگیری اشان این قدر پافشاری می کنیم و عقلانی و با نزدیک اندیشی می گوییم ساوه با بحران روبرو خواهد شد. اینکه در حال حاضر ساوه با بیست وپنج منطقه حاشیه نشین و حضور اقوام متنوع با مشکلات خاصی مواجه است فقط یک روی این سکه است و روی دیگر سکه موقعیت استراتژیک ساوه و همسایگی با پایتخت و قم است و همه این مسائل باافزایش جمعیت مهاجر در شهرک های صنعتی جدید درک بهتری می طلبد. با درک شایسته سالاری در همه مسائل امروز شایسته سالاری بومی نگری مطلق است و باید در انتصابات و حتی در امامان جمعه بومی به این مهم توجه شود تا روحیه و انگیزش مدیران مردم ساوه بارز و افزایش یابد و ازطرفی در روند دولت جدید توجه به انتصاب ساوجی ها در ادارات کل و توجه به وزارتخانه ها هم نبایداز نظر دور داشته شود تا بتوانیم جذب سرمایه گذاری را موازی با آمادگی مسوولین بومی و حد اقل بومی نگرشهر ساوه از همه نظر تسریع کنیم و فرصت اندک است و بویژه قابل توجه نماینده محترم . بنابر آنچه بوده و هست، تاریخ ساوه آوردگاه اتحاد ، همرنگی و تلاش است و نیازی به مشتی کلی نگری های رسانه ای دست صدم سیاسی غیر تخصصی زبیر و عمر ؛ معاویه وزید و امثاله سفسطه ندارد،و نگاه مردم عملکرد اجرایی است و بهتر است این نقش را به احزاب و متخصصان بی طرف یا اجازه سخن در همه جایگاه ها وهمه نظرات بسپاریم و البته گوش شنوایی هم نیست ؛ ولی به اندازه ای که وقت ما را می گیرد هم ارزش ندارد و بهتر است تغییراتی ایجاد شود تا با اتحاد و یکرنگی با سرعت بیشتری بتوانیم ساوه را آماده میزبانی شایسته مردم ایران کنیم وگرفتن وقت همدیگر حیف بیت المال است . از طرفی مجموعه این تحرکات ساوه را آماده درک تقسییمات کشوری خواهد کردو راه نهایی ما آنست .........محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی