ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یواشکی با مردم ؟درمان ؛ آژانس خصوصی و ترامادون

بخش خصوصی در درمان نقش مفید دارد ولی آنچه این نقش را سخت می کند زمانی است که نقش فاعل و مفعول یکی شود بعبارتی زمانی که فی المثل بخواهیم از آژانش استفاده کنیم ولی آژانس متعلق به خود فردی باشد که می خواهد استفاده کند باشد و یا به زیر مجموعه ها بگوید باید از آژانس خصوص استفاده کنید و لی آژانس متعلق به دستور دهنده است . مورد دیگر وجود ترامادون در بازار آزاد است و بویژه برخی مغازه ها که شنیده ها حاکی است آن نیز از همان راهی می آید که در فوق اشاره شده است و پیگیری می طلبد تا مشخص شود سوراخ کجاست . بسیاری از این مقوله ها ریشه در آن دارد که تصمیم گیرنده خود تصمیم ساز است و فاعل و مفعول و مهمتر آنکه در انتصابات جدید هواسمان باشد دوباره فاعلی را منصوب نکنیم که خود مفعول است و این ریشه سوء استفاده است .

بازگشت به صفحه اصلی