ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بودجه شهرداری-فرهنگی- ساوه هزینه سیاسی بازی نشود

یاد داشت: ناظران دقت کنند؛ بودجه سیاسی نباید شودحتی یک ریال

یاد داشت : بودجه شهرداری – فرهنگی - یک ریال هم نباید سیاسی باشد وحیف ومیل بیت المال است و آمر وگیرنده و دهنده ، مسوول و البته ناظران دقت کنند . نقل بسیاری از محافل بوده و هست که برای فرهنگ چه باید کنیم ؛ مجال می طلبد ولی سیاسی نباید باشد وچند نکته ,این روزها بیشتر مد نظر باشد . - اینکه در بحث تخصصی ورزش یا هنر هزینه ای می شود به هیچ عنوان سیاسی نیست . - آوردن سخنران برای هر روشنگری باشد خوب است ولی اگرقرار است از یک جناح سیاسی که آنهم تند مزاج باشد از ریشه غیر شرعی ؛ عرفی و قانونی است واگر قرار است هر بودجه ای در این مسیر خرج شود که در اصلش هم شک وجود دارد بهتر است دو جناح سیاسی متنفع شوندکه بعید است و از طرفی مکان هزینه این بودجه باید دانشگاه ها ؛ مدارس و مساجد و بانظر متخصصان امور فرهنگی شهرستان از همه جناح ها و مساوی باشد و شورای فرهنگ عمومی مجری باشد. - آوردن سخنران در مباحث غیر سیاسی هم باید همه جانبه نگرباشد و صاحب نظر دارای توان ارائه ای باشد که قابل توجه باشد و لزوما از مراکز علمی ساوه باشد مگردر موارد خاص که باید از صاحب نظران صاحب نام باشد . - در این روز ها مراقب باشیم بدلیل اوضاع خاص شهرداری کسی از این موقعیت سوء استفاده نکند چه برای استمرار جایگاه خود و یا تحت فشار نام و نشان دیگران . - شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی مشخص است ولی برفرض ضعف در مباحث حاشیه شهر نباید منجر به تداخل امور شود ما به اندازه کافی موازی کاری داریم ولی ورود در بحث فقط فرهنگی این مناطق سنجیده است. ................ موفق باشید و فرهنگ پرور.................... محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی