ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همه بی تقوایی را فریاد زدندولی آنکه شمشیر را بر فرق عدالت فرود آورد تفکر نهروانیان مقدس مآب بود

راه مانده فقط روشنگری و جلو گیری از ایجاد تفکر منحرقین است .

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است .آنرا می پذیرم اما می گویم :آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد؛ بی تقواست.شهید دکتر چمران یا داشت این روزها اظهار نظرات در مورد همه مسائل و بویژه با توسعه رسانه های دیداری و شنیداری باب شده ؛ ولی تصمیمات تخصصی وتحت تاثیرجوانب هم کم نیست ؛ و در طول دهه های اخیر کم نبوده و نیستند که بی تقوایی کرده اند . در هر نظام سیاسی هر رکن وظیفه ای در محدوده خود دارد و وظیفه ای در قبال ارکان دیگر ودراین محدوده ها بویژه در زیر مجموعه ها هم بی تقوایی کم و بیش وجود دارد . این بی تقوایی گاها از ضعف یکی از زیر مجموعه های آن رکن است که وظیفه ارکان دیگر اظهار نظر در مورد آن نیست بلکه می بایست با ارجاع سلسله مراتبی حل شودکه باعث کدورت ارکان از هم دیگر نشودوگاها در مورد تعامل فی مابین است ودر همه این موارد در صورت اظهارات خارج وظایف ارکان حق دفاع برای تضییع شده محترم است ولی معمولا به دلیل ضعف شخصیت فردی یا مصلحت پست ومقامی مسوول بی تقوایی می کند و همین رویه غلطی می شود وباعث پر رویی بیشتر دیگری والبته تضییع حقوق می گردد و در همه این تضییع همه شریک اند از تضییع شده تا واسطه این تضییع . بی تقوایی بفهوم نداشتن تخصص باشد یا نداشتن تقوا شامل وظیفه ای است که داریم و از همه بی تقوایی ها بد تر سخن بی تقواست ؛ آنجا که حاصل دسترنج صدها یا هزاران کارمند و کارگر با سخنی بیهوده ؛ زاید و گاها لجوجانه بر باد می رود و این تیر رها شده هرگز به کمان بر نمی گردد؛ بهتر است تا فرصت خدمت امان هست گرچه بی فایده ولی تلاش کنیم جهنم فرازی نکنیم ؛ مردم با گذشتی داریم شاید از آلام جهنم بکاهیم و خداوند ارحم الراحمین است . نگاه به تاریخ بعنوان تجربه بد نیست , تفکر نهروانیان مقدس مآب ؛ صفین نیان فرصت طلب ، و جمل مسلکان همه بی تقوایی را فریاد زدندولی آنکه شمشیر را بر فرق عدالت فرود آورد تفکر نهروانیان مقدس مآب بود و اگراین تفکر را بشناسیم عامل اجرایی دیگر تفکرات را زمین گیر کرده ایم . تفکرات نهروانی , با ایجاد و افزایش نور علم , ارائه شناخت سفسطه بازی سخنوران ؛ واقعیت نگری مسوولین جامعه کاهش می یابد و با خشکه مغزی ؛ مقدس مآبی ، پیروی کور کورانه از قدرتمندان مال و مقام و تحریک مولفه های مذهبی افزایش می یابد و از مشخصات بارز این تفکر ادعاهای مغالطه آمیز ، عدم تجربه یک کار عملیاتی , حرافی ، و خالی بندی منافقانه است و الیته جسارت غلط کردیم را حتی در زیر شمشیرعدالت هم ندارندو همین می شود که جلیغه انفجاری , کشتن کودک یا خفه کردن متفکران و عالمان و تیغ وتیربر گلوتوجیه می یابدپس راه مانده فقط روشنگری و جلو گیری از ایجاد تفکر منحرقین است . نگاه به داعش و تفکرات اینگونه درون و برون اشان نشان می دهد باید ریشه آنرا با به حاشیه راندن و بی اثر کردن مشخصات تفکر نهروانیان امکان پذیر ساخت وگرنه انحراف به سمت داعش همیشه بوده و هست . .....محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی