ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتخاب شهردار و استفاده از تاریخ

یادداشت : شهردار ساوه ؟ خیلی زود آنچه بر شهرداری در این چهار سال رفت فراموش می شود ودوباره شورا یی جدید و شهرداری جدید را خواهیم دید . و چشممان روشن خواهد شد، ولی اینکه از سال ها ی دور و نزدیک تجربه اندوخته باشیم به میزان فرهنگ نقادانه وتعقلانه مان بستگی دارد . یاد تاریخ انتخاب شهردار : شب می خوابدیم و صبح شهردار عوض می شد ولی همه کاره که نبودند هیچ تابع دیگران بودند وگاها اصلا تبعیت اشان از معاونین هم نبود فقط نامی بود بر سر شهرداری ساوه . چهار سالی گذشت و .... شهرداری دوباره چند تا شهردار آوردن چند ماهه و یکساله و ... چهار سال گذشت و.... شوار به فکر افتاد در شهری که بیشترین خانم را در شورا تجربه می کرد اولین شهردار زن ایران را تجربه کند واندی گذشت و بعد از یک خام خورده ای ساده اندیشانه شهردار ساختیم و صادر کردیم به استان و دوباره سراغ شهرداران قبل رفتند و نسبتا ثبات داشت . و تا اینکه عده ای بر طبل ساختمان بلندشهرداری تاختند و زحمات دیگران را ندیدند و شدند صاحب شورا و با تغییرات شدیدی نیروها را جابجا کردند که امیدواریم جدیدی ها حواسشان باشدو بسیار ی نیروهای حد اقل با تجربه و سالم و متخصص تر از خودشان را جابجا کردند . بلاخره زمانی دیگر رسید : دوباره طبلی ترکید و اینبار پل و زیرگذر و انتخاباتی مشابه قبل و فقط با شرکت کننده بیشتر و سرانجام امروز تا 1400همراهی شورایی جدید را باید ببینیم و شهرداری که سکاندار شده یا خواهد شد . و اما فرضیات با استفاده از تجارب گذشته : برای رسیدن به شهرداری صاحب فکر ؛ مستقل ؛ با تجربه که ضمن تعامل بتواند مشکلات را مد نظر داشته باشد چه باید کنیم و اینکه چه از دستمان برمی آید . - سراغ یکی از شورایی ها برویم ؟ - یک شهردار وارد کنیم ؟ - دوباره یک شهردار بسازیم ؟ - از مدیران دوا ئر قبل استفاده کنیم ؟ اگرشوراییان جدید اصل را بر مشاوره بگذارید و یکبار برای همیشه استقلال خود را نشان دهید و از مشاوره شهرداران ساوجی خوش نام و سالم و موکدم سالم استفاده کنیم تا بتوانیم آینده شهرمان را بازسازی کنیم راهی به صلاح رفته ایم و در غیر اینصورت بهتر آنستکه به وضعیت فعلی بسنده کنیم و راه های اشتباه تاریخی امان را امتحان نکینم . و باید بیشتر و سریعتر بیاندیشیم . محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی