ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

باز ی مقایسه برجام و ... 2030

مقایسه مردم آنزمان هم با امروز ما توهینی بزرگ به ملت ماست

بازی مقایسه برجام و 2030 - برجام سندی است که دولت ها با درایت مجالس و بطور کل نظام سیاسی خود و در جمع بزرگترین کشورهای امروز مورد تایید قرار گرفته و بسادگی قابل بازگشت نیست و حتی در صورت بازگشت ما نیز قدرت بازگشت داریم . - 2030در حالتی که بود قابلیت اجرایی نداشت و می توانستیم نکات مثبت را انجام و نکات منفی را انجام ندهیم و از اول هم قرار نبوده سند بالادستی باشد ولی صلاح دیده شد روند قبل هم بدلیل حساسیت ها انجام نشود که همه سمعا و طاعتا ولی در عین حال نکات مثبت بالای آن را نمی توان انکار کرد . - مقایسه یک سند بین المللی مانند برجام قابل قیاس با 2030که تعهد اجرایی آن ( بند74ص61 پیگیــری و بازبینــی بــه شــکل داوطلبانــه و کشــوری انجــام خواهنــد شــد) اینگونه است ولی در عین حال همین قدر را بعنوان سند بالادستی نپذیرفته بودیم و نه پذیرفتیم که موکد هم شدچون از آنچه قبلا الگوی ناقص گرفتیم ؛ سودی نبردیم و اوضاع امروز نظام آموزشی ماست . - استفاده ناقص از تجارب بین المللی در نظام آموزشی یا همان بومی سازی من درآوری ید طولایی دارد و نتیجه آن نظام آموزشی است که نه دست و نه پای متوازنی دارد و هر روز بی نظم تر از دیروز می شود؛ چون هم می خواهیم ازعلم دنیا عقب نمانیم وهم با پراید؛؛بنز بسازیم ؛ که علت آن بسیار است و از جمله عدم توجه به تخصص و اظهار نظر هرکس برای هر چه و بعبارتی عده ای خود را عالم دهر می دانند در حالی که در تخصص خود هم وا مانده اند که می توان واقعیت آنرا در کوی برزن دید . - برجام تصمیم نظام بوده و اگر کسی می توانست بهتر انجام دهد حتما نظام تصمیم بهتری می گرفت وساده گویی عوامانه و مقیاس اینچنین هنوز بوی شکست عدم جلب اعتماد مردم را می دهد. - بهتر است دست از تخریب و بعد از محکومیت مرحوم و پسربجابی پدر ؛ و روحانی ستیزی وحالا بنی صدر سازی با خمیر فتیر؛ بی مایه مقبولیت ومشروعیت مردمی دست بردارید از این روند نان و آبی بجز دفع برای نظام طرفی نیست. - بله 2030 ایراداتی اگر قرار بود بدون قید وشرط اجرا کنیم داشت که اصلا قرار نبوده بی قید وبنداجرا کنیم وحالا هم از دستور کار خارج شد ولی برجام قضیه اش چه ربطی به این دارد و دوباره همان سفسطه و مفلطه بازی. - تلاش در نقد تند حاصل اش موفقیت بیشتردولت در چانه زنی است و از این جهت از همه مخالفان باید تقدیری شایسته کرد . - و در نهایت تفاوت امروز با قبل از برجام بد بنقل از ساده گویان: : در صف دشمنان ما امروز آمریکا وعربستان تنها مانده اند و این یعنی پیروزی ما و حتی اسراییل هم تلاش نمی کند. :آنچه در کنگره آمریکا می بینید حاصل پول های عربستان است که حتی تبلیغات رییس جمهورها یشان راساپورت می می کند؛ آنها کاسبندو هر چه می گویند تا عربستان را بدوشند و بزودی ذبح اش هم می کنندباید صبوری متعقلانه کرد؛ قطر نمونه آنست نمی بینید. : بگذریم از اوضاع امروز و ثبات یا فروش نفت و وضعیت سیاسی بهترمان که مجال نیست. با گوش جان مغلطه های تشابه کردن پسر و پدر ؛ برجام و 598که پیروزی نوابغ سیاسی بود با 2030؛ و فردا مغلطه و سفسطه ای دیگر و هرروز از این بربادی می رسد و صندوق رای جایگاه تعیین سرنوشت و میزان است ومردم خوب می دانند . مردمی که اهل کوفه نیستندواتحادشان ستودنی است وبدانیم صلح امام حسن (ع)با معاویه را امام حسین (ع)هم تا حرمت شکنی یزیدو اجبار به جنگ نشکست و مقایسه مردم آنزمان هم با امروز ما توهینی بزرگ به ملت ماست و مردم توهین کنندگان را در پای صندوق متنبه می کنند و حضور بیش از 41میلیون نویدی است که در انتخابات بعد 50میلیونی و متحد با رقابت تفکرات داخل نظام خواهند آمد. بصیرت ایرانیان سرنوشت تفکر نهروانیان را با علی زمان هوشیارانه می شناسند وهرگز جنگ وصلح حسنی را با صلح وجنگ حسینی متفاوت نمی بینند و پرچم صلح طلبی ی به گویایی گلوی علی اصغر در جهان برفرازتر؛ نه می شناسیم و نه بوده و نه هست ونه خواهدآمد . ملتی ستودنی هستیم .

بازگشت به صفحه اصلی