ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همه مشکلاتشون ول کردن بالا پشت بوم ما چی می کنن

صاحب خری پالون خرش را پر کرده بود ؛ خره را برد در خونه اش ؛ از در تو نمی رفت ؛ یه دفعه دید یکی از بالا پشت بام داد می زنه پالونش کجه ؟ صاحب خر : با تعجب گفت چالون کجه بله ولی تو بالا پشت بوم ما چی می کنی ... همه مشکلاتشون ول کردن بالا پشت بوم ما چی می کنن برید بحال خودتون فکری کنید پالون خر ما اگر کجه شما بالا پشت بوم چی می کنین البته از ضعف صاحب خر هم هست وقتی بالا

بازگشت به صفحه اصلی