ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همصدا با تدبیر وامید

سوابق: تحصیلات : کارشناس ارشد علوم سیاسی (پایان نامه دیپلماسی ورزشی)؛ کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی