ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود:

معتقدین راستین خط ولایت فقط آنهایی هستند که عامل به احکام اسلام و جمهوری اسلامی اند نه آنها که اموالشان بعد از انقلاب از راه های نا درست فوق الذکر یا مشابهاتش صدها و گاها هزاران برابر شده وهنوز دست از سر یغما بیت المال مردم برنداشته اند.

ولایت پذیری و قبول داشتن اصل ولایت فقیه با نفاق نمی شود: سخن از ولایت فقیه بر اساس مشروعیت باشد یا دلائل نیاز جامعه و یا استدلال های عقلانی وجه بارز فردی بر فرد دیگر نیست مگر آنرا با عمل به احکام دینی اثبات کرده باشد؛ ولی اگر فقط در ادبیات سخنش باشد و نه عمل پشیزی نمی ارزد ودر این صورت مدعیان نفاق را در نهان خود دارند گرچه ظاهر امر چنین نیست . بعد از انقلاب این وجه بعنوان وجه بارزتری بیان شد ولی اینکه از چه راه هایی می توان به سخن دیگران اعتماد کرد و معتقدان به این اصل که همان عمل به احکام دین است را تشخیص داد . همه ما در وجه مالی از چند مسیر اموال امان را افزایش داده ایم که می تواند ارث , درآمد از مانده سرمایه ؛ اتفاقات نادر مثل گران شدن ملک خاصی ؛ یا درآمد مستمر یا همان حقوق در کارمندان و کارگران است ولی در سر جمع همه ما اگر قانون را رعایت نکرده باشیم و بعد با مستمسکی آنرا قانونی کرده باشیم به همان میزان از ولایت پذیری دور شده ایم . اما امروز ما مواجه با حاشیه شهر هستیم که ریشه آن در تقسیم باغات و زمین هایی است که از اول انقلاب عده ای غیر قانونی گرفته اند و با مستمسکی قانونی اش کرده اند و با تقسیم و فروش امروز متمولینی شده اند که مدعی هستند و محک ما در تشخیص آنها چیست و چه می کند ساده است به گذشته آنها نگاهی سر انگشتی کنیم . عده ای مسوولیت داشته اند و اطرافیانی که آنها ظاهرا ولایتی ترند که بعد از خروج از مسوولیت بیش از حد مجاز اندوخته ای داشته اند و این مورد هم به سادگی قابل دسترسی است که در محک مردم چند مرده حریف میدان نفس بوده اند ولی حتی با مفر قانونی هم باز می تواند معیارسنجش باشد . عده ای در زمان مسوولیت از مفر قانون مدرک گرفته اند و امروز بدون سواد و با مدرک لازم مدعی شده اند و این افراد را هم زیاد سخت نیست بشناسیم گرچه درمواردی قانون هم ضعف داردگرچه گرفتن مدرک دیگر بجز در دانشگاه های دولتی خاص زاید سخت نیست. بخوبی نگاه کنیم و ببینینم مدعیان ولایت و ولایون را با چه معیاری می توان بهترشناخت و معتقدین راستین را چگونه میتوان شناخت . یکی از بدترین روش های زشت آنست که مدعیان فرار رو به جلو می کنند و ضمن آنکه ریشه بوجود آمدن حاشیه شهرهستند و ریشه فرارهای دیگر ولی با ظاهری آراسته به معتقدین راستین فخر می فروشند و گاها دیگران متهم می کنند . معتقدین راستین خط ولایت فقط آنهایی هستند که عامل به احکام اسلام و جمهوری اسلامی اند نه آنها که اموالشان بعد از انقلاب از راه های نا درست فوق الذکر یا مشابهاتش صدها و گاها هزاران برابر شده وهنوز دست از سر یغما بیت المال مردم برنداشته اند. انتخابات پیش رو را خوب خوب به نگاه کنید در هر جا دیدید این مرتبط انتخاباتی آنجاهستند بدانید آنجا انحرافیون لانه کرده اندو از هر اعتمادی به آنچه منحرفین بیت المال می گویند پرهیز کنید.

بازگشت به صفحه اصلی