جشنواره طالبی ساوه

پیشنهاد:برگزاری جشنواره طالبی درشهر آوه

پیشنهاد:برگزاری جشنواره طالبی درشهر آوه شهر آوه با توجه به ظرفیت بالا و وجود تولید و مرکزیت تولیدطالبی می تواند برای سال 96 آماده برگزاری گردد

بازگشت به صفحه اصلی