میرزایی دبیر اجرایی خانه کارگر: تامین منابع مالی برای افزایش حقوق کارگران

به همه نمایندگان مجلس بیدارباش می دهیم که تا دیرتر نشده به فکر جامعه کارگری وفقرا باشند وبدانند که این عزیزان به آنها رای دادند اگر دیر بجنبند قطعا کارگران در انتخابات بعدی تجربه دیگری خواهند کرد وما انتظار داریم حقوق کارگران شناور باشد تا بتوانند زنده بمانند.

میرزایی دبیر اجرایی خانه کارگرساوه و زرندیه: تامین منابع مالی برای افزایش حقوق کارگران انتظار دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه وزرندیه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت همسان سازی حقوق. بازنشستگان و تامین منابع مالی برای افزایش حقوق کارگران شاغل از طریق شورایعالی کار که حقوق یک میلیون و دویست هزار تومانی کفاف بیش از یک هفته یک خانوار چهار نفره را نمی دهد کدام مسولی حاضر است یکماه با این حقوق زندگی کند وقتی همگی اذعان دارند که خط فقر سه ونیم میلیون تومان است پس به جرات میتوان گفت که بیش از هشتاد درصد کارگران و بازنشستگان زیر خط فقر به سر میبرند زیبنده نظام اسلامی نیست که بعضی ها در ناز ونعمت باشند واز همه امکانات استفاده کنند وبعضی ها به دنبال پای مرغ واستخوان گوشت باشند واز همه بدتر بعضی ها هم به دنبال فروش کلیه وغیره باشند. به همه نمایندگان مجلس بیدارباش می دهیم که تا دیرتر نشده به فکر جامعه کارگری وفقرا باشند وبدانند که این عزیزان به آنها رای دادند اگر دیر بجنبند قطعا کارگران در انتخابات بعدی تجربه دیگری خواهند کرد وما انتظار داریم حقوق کارگران شناور باشد تا بتوانند زنده بمانند.

بازگشت به صفحه اصلی