تذکر فرمایش ریاست محترم جمهوری به مقامات کشوری و استان مرکزی

نظرات مردم باید مبنای اصلاح امور باشد. در استقبال از سخن بجای رییس جمهوری محترم دکتر روحانی در نشست مشترک هیات وزیران با استانداران سراسر کشور:

تذکر فرمایش ریاست محترم جمهوری به مقامات کشوری و استان مرکزی نظرات مردم باید مبنای اصلاح امور باشد. در استقبال از سخن بجای رییس جمهوری محترم دکتر روحانی در نشست مشترک هیات وزیران با استانداران سراسر کشور: زیرمجموعه های قوه مجریه در دفتر ریاست محترم جمهوری و استانداری مرکزی ومدیران کل مرتبط توجه کنند طرح پسماند صنعتی و ویژه (عفونی) جایگاهی در نظرات مردم منطقه ساوه و زرندیه نداردو اقل عملکرد شما ،اجرای فرمان رییس جمهوری مبنی بر اصلاح امور با نظر مردم است و نظر مردم و مسوولین منطقه خرده طلا خارج شدن این طرح از محدوده ساوه و زرندیه است . با تلاش واتحاد همه مسوولین شهرستان ساوه ... امام جمعه شجاع ؛ نماینده محترم ؛ فرماندار مقتدر و شهردار گرامی وباهمراهی مردم ، روحانیت و بازار و گروه های فعال فرهنگی - سیاسی و اجتماعی شهرستان ؛ بویژه مردم کوهپایه (محل دفن ) ورسانه های بیدار این طرح باید از منطقه ساوه و زرندیه خارج شود . همه ما مخالف اجرای این طرح هستیم واین نظر مردم طبق سخن رییس جمهوری محترم باید مبنا قرار گیرد. همه با هم یکصدا با نام ساوه و زرندیه متحد حذف طرح پسماند صنعتی و عفونی واجرای فرمان رییس جمهوری را خواستاریم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی