راه جبران گذشته باز شده است این فرصت را از دست ندهید شاید از این فرصت ها دیگر بدست نیاید.

هنوز این لایحه تصویب نشده وتازه در اول راه است ؛ مسوولین منتخب و منتصب بفکر مردم حاشیه شهر باشید هزینه صنعت شهرصنعتی کاوه و شهرصنعتی جدید را نباید مردم ساوه و زرندیه بدهنداین همه حرف است : اگر قرار است ارزش افزوده شهرهای صنعتی با شهرهای بدون صنعت و البته رشد بی رویه حاشیه شهر و آلودگی ناگفته بسیار دیگر با شهرهای دیگر فرقی نکند بساط صنعت برای ساوه و زرندیه سودی ندارد و فقط سنگینی بدوش مردم ما گذاشته است وبهتر است هرچه سریعتر وقبل از آنکه لایحه به مجلس برسد با مستندات وزارت کشور و البته ملاقاتی با شخص رییس جمهور مسئله را تبین کرد اینبار خوابمان نبرد که می توانیم در تغییر وضعیت کنونی راهی بجوییم و حداقل تلاش کرده باشیم و بدون شک مردم تلاش ما را می بینند و مسولان هم متوجه تامل ظلم قانون ابتر ارزش افزوده بر ساوه و زرندیه می شوند. اصل سخن را در ذیل می خوانیم :

راه جبران گذشته باز شده است این فرصت را از دست ندهید شاید از این فرصت ها دیگر بدست نیاید. هنوز این لایحه تصویب نشده وتازه در اول راه است ؛ مسوولین منتخب و منتصب بفکر مردم حاشیه شهر باشید هزینه صنعت شهرصنعتی کاوه و شهرصنعتی جدید را نباید مردم ساوه و زرندیه بدهنداین همه حرف است : اگر قرار است ارزش افزوده شهرهای صنعتی با شهرهای بدون صنعت و البته رشد بی رویه حاشیه شهر و آلودگی ناگفته بسیار دیگر با شهرهای دیگر فرقی نکند بساط صنعت برای ساوه و زرندیه سودی ندارد و فقط سنگینی بدوش مردم ما گذاشته است وبهتر است هرچه سریعتر وقبل از آنکه لایحه به مجلس برسد با مستندات وزارت کشور و البته ملاقاتی با شخص رییس جمهور مسئله را تبین کرد اینبار خوابمان نبرد که می توانیم در تغییر وضعیت کنونی راهی بجوییم و حداقل تلاش کرده باشیم و بدون شک مردم تلاش ما را می بینند و مسولان هم متوجه تامل ظلم قانون ابتر ارزش افزوده بر ساوه و زرندیه می شوند. اصل سخن را در ذیل می خوانیم : ( به نقل از روزنامه اقتصاد ملی/ سه شنبه 4دی ماه 1397 در صفحه 4: اختصاص 50 درصد از منابع مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها ســخنگوی وزارت کشــور با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت کشور ســاماندهی درآمد و هزینه شهرداری ها بوده است، گفت: برخورداری شهرداری ها و دهیاری ها از درآمدهای مشخص و پایدار به منظور ارائه خدمات شایســته امری ضروری است. سید ســلمان سامانی افزود: در راســتای ایجاد درآمد پایــدار و تنظیم گری در زمینه هزینه شــهرداری ها و دهیــاری ها از طریق روش هایی مانند کاهش وابســتگی به درآمدهای غیر مستمر از جمله ساخت و ســاز، تعیین ساز و کار موثر برای کســب درآمدهای قانونی و ســاماندهی توزیع عوارض ناشــی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و کمک های مالی دولت، لایحه ای تحت عنوان لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها توسط وزارت کشــور تهیه و به تصویب دولت رسید و اکنون در نوبت بررسی در مجلس شــورای اسلامی قرار دارد. وی با اشــاره به مزایای تصویب این لایحه در راستای توانمندســازی شهرداری های کشــور تاکید کرد: در این لایحه پیش بینی شده اســت که یک درصد از کل درآمدهــای حاصل از قانون مالیات های مســتقیم به حساب متمرکز وجوهی که به این منظور ایجاد می شود نزد خزانه واریز شود. سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در همین راســتا وزارت کشور موظف شده است وجوه مذکور را برای کمک به اجــرای پروژه های اولویت دار و پرداخت تسهیلات به شــهرداری های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و دهیاری ها به نســبت جمعیت بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور و سازمان برنامه تهیه می شود هزینه کند. ســامانی با بیان اینکه یکی دیگر از تصمیمات مهم در راستای تقویت شهرداری ها بهره مندی از منابع حاصل از قانــون مالیات بر ارزش افزوده اســت، گفت: پیرو لایحه تصویب شده در دولت 5 درصد از منابــع موضوع قانون مالیــات بر ارزش افزوده سهم درآمد عمومی کشــور و ۵ درصد دیگر نیز سهم شــهرداریها و دهیاریها تعیین می شود که در قالب ۳ عنوان تعریف شــده به شــهرداری ها پرداخت خواهد شد(

بازگشت به صفحه اصلی