ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنانی عجیب حاشیه شهرساوه با قوانین چنددهه اخیرلجام گسیخته تر شده ؟

در منطقه فانوس آباد ( حاشیه شهر ساوه) بودیم که درمانگران سخن ها راندند ؛ ولی هر چه حرف ها را گوش دادم فقط راه درمان مقطعی بیماری حاشیه شهربود .

سخنانی عجیب حاشیه شهرساوه با قوانین چنددهه اخیرلجام گسیخته تر شده ؟ در منطقه فانوس آباد ( حاشیه شهر ساوه) بودیم که درمانگران سخن ها راندند ؛ ولی هر چه حرف ها را گوش دادم فقط راه درمان مقطعی بیماری حاشیه شهربود . از پیشگیری که اصل است جایی سخنی نشنیدم و شاید جایش آنجا و اینجا و هیچجادر کشور ما نباشد و البته جای سخن پیشگیری معمولا در جلسات تصمیم گیری و اجرایی یا بعبارتی دولت و مجلس نیست و نمی دانم هنوز چرا زور زیادی می زنیم و نوشتارمان بیشتر همان سخن زاید وزیادی و بی فایده است . ولی در نهایت ناامیدی از توجه به اصل خواب آلودگی اساطیر قصه های فردوسی نوشتار می نویسم و شاید شکستن قلم زیباترین صدا باشد . اینکه ده ها بار در جلسات مختلف می گویی و می نویسی و بازهم تکرار درمانگرایانه بی اثر را می بینی احساس داد در کوهستان می کنی که هر چه بلندتر می گویی فقط انعکاس بلندتری می شنوی و گاها آنهم نیست . حاشیه شهر ساوه هرگز و هرگز متوقف نمی شود همانطور که چهل سال است متوقف نشده است وقطعا رشدش سریهترشده و می شود ، مگر قوانین جدید و به روز با شهرداری و صاحبان زمین های بزرگ تا حدودی بیشتر همکاری واقع نگرانه و آن با تغییر قوانین حاشیه شهر ساز است واین درمان ها نجات بیمارمبتلا است نه واکسیاسیون در مسیرعدم ابتلا به بیماری حاشیه سازی. شهرداری علی رغم خواست اظهاری خود ؛ شاید همکاری با قوانین فعلی طوری است که عملا زمین داران بزرگ بسمت بازار ساده تر و البته سودآورتر خرده فروشی می راند و بعبارتی حتی مشاوره با خود آنها هم این راهکار را ارائه می کند که اگر زمین ها را خرد کرده وبفروشند می توانند سود بیشتری عاید آنها کند که کاملا درست است و از طرفی همه ارگان ها با هم نیزتوان مقابله با این روند را نداشته و ندارند که نشانه آن حاشیه شهر کنار شهرداری وروبروی ترمینال است . فرض کنید زمین های حاشیه شهر این چهاردهه را فقط یکبار یک آدم پیدا شده بود وقوانین با واقعیات منطبق کرده بود و زمین ها فقط بطور قانونی خرد شده و با خیابان بندی مناسب زیر نظر شهرداری انجام شده بود و الباقی همه کارها ی اجرایی را شهرداری انجام داده بود و فقط برای ساخت مانند زمین های داخل شهر برخورد کرده بود امروز حداقل حاشیه شهری داشتیم مقاوم و استاندارد و با همه مشخصات شهر نشینی و فقط شهرداری مبالغی را نگرفته بودکه نسبت بههزینه حال حاضر وآینده نگران کننده آمدن یک زلزله تقریبا صفر است ولی با قوانین فعلی مباحث استاندارد در کار نیست , خیابان کشی برخی مناطق حاشیه نشین بعد چهل سال هنوز درست نشده ( محله کردها قدیم) وجدیدی ها که هیچ ندارند و هرگز درست نخواهد شد و بسیار مسائل سیاسی - اجتماعی نیز بوده و متاسفانه بازهم با قوانین چهل سال گذشته و قوانین غیر واقعگرایانه راه می رویم و هرگز حاشیه نشینی پایان نمی یابد و فقط و فقط قوانین با واقعیات میدانی هر شهر باید اصلاح شود ونه وضعیت فعلی. روند قوانین باید بصورتی شود که زمین داران بزرگ بسمت شهرداری گرایش و انگیزه پیدا کنند و نه سود آوری بازار آزاد یا همان حاشیه شهر سازی و البته این مورد در مباحث عقب نشینی هم گاها با زور گویی شهرداری یا مردم است که بستگی به مقاومت ونیاز دوطرف و ذهنیت های منفعت طلبانه دو طرف دارد که ازهر دو طرف در این چندسال اعمال شده است . جالب آنکه با مشاوره با دوستان همه اتفاق نظر داشتند این قوانین است که حاشیه شهر را درست کرده و می کند و استفاده فروشندگان زمین های بزرگ از این نقص منطقی است و البته نبود توان برخورد جای خود را دارد واگرقوانین درست شود بعید است کسی راه غلط برود واگررفت چون تعدادشان کم است امکان برخورد منطقی است نه وضعیت اکثریت محور لجام گسیخته فعلی . قانون وقتی قانون است که واقعگرا باشد نه فقط مشروعیت داشته باشد بلکه مقبولیت واقعنگرانه لازم دارد و در مورد زمین های بزرگ می بایست بصورت شهری تصمیم گیری و البته با حضور اجباری رسانه ها که امکان رانت و تبانی به حداقل برسد . والبته دیروز فرصت خواستم بگویم نبود ... محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشیدساوه

بازگشت به صفحه اصلی