دندانپزشکی سیار دانشکده علوم پزشکی ساوه هم خاموش است ؟

آقای وزیر چشممان به جمال شما روشن است ولی آیا فکر نمی کنید در ساوه یکجای کار ایراد دارد و چرا در یکسال پیش اینگونه نبود؟ محمدرضا علیزاده

دندانپزشکی سیار دانشکده علوم پزشکی ساوه هم خاموش است ؟ آقای وزیر چرا مدیریت دانشکده ساوه را در نمی یابید؟ از انتصابات وزارت زاده ها و مسائل دیگر هنوز عبور نکرده ایم ؟ چرا ساوه را در نمی یابید ؟ از مدیریت فله ای و غیر تخصصی هنوز عبور نکرده ایم ؟ از تعطیلی کلینیک جراحی محدود دانشکده علوم پزشکی ساوه بعد از یکسال افتتاحیه بی ثمر عبور نکرده ایم ؟ بیش از یکسال از هزینه کرد ۵میلیارد ریالی دانشکده علوم پزشکی ساوه از ساخت و نوسازی مرکز جراحی محدود در ساوه می گذرد و در یک انتقال خاموش کلینکی در کار نیست نیزعبور نکرده ایم ؟ از سهمیه ای بومی پزشکی که داشت از دست می رفت و خوشبختانه با کمک دوستان بازگشت عبور نکرده ایم ؟ از ماستمالی سرنگ های آلوده عبور نکرده ایم ؟ از بدون سونوگرافی بودن ساوه در روزهای تعطیلی و شب ها هم عبور نکرده ایم ؟ حالا چشم مان به خاموش شدن دندانپزشکی سیار که برای مناطق محروم بویژه روستایی در نظر گرفته شده روشن شد که مانند یک ماشین اسقاطی فقط هر چند روز برای آنکه باتری اش خراب نشود روشن می شود ؟ آقای وزیر چشممان به جمال شما روشن است ولی آیا فکر نمی کنید در ساوه یکجای کار ایراد دارد و چرا در یکسال پیش اینگونه نبود؟ آقای وزیر انتصاب غیرتخصصی و سیاسی منش ماندگان مدیریتی و تحت تاثیر جلوسیان نتیجه اش همین است ؟ آماده درج پاسخ مدلل دانشکده علوم پزشکی می مانیم .

بازگشت به صفحه اصلی