افتتاح میراث معماری فرهنگی (آب انبار میرزا حسین عاملی) ساوه نزدیک است

فردای ایران را صنعت توریست می سازد و این لایغیر است ولی خیلی با توسعه این صنعت در ساوه فاصله داریم ؛ زمان را نباید از دست داد و بخش خصوصی متخصص تنها عصایی است که می تواند سرعت ما را در این راهکار تسریع کند, کاری نکنیم که این عصا هم بشکند. محمدرضا علیزاده : مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

افتتاح میراث معماری فرهنگی (آب انبار میرزا حسین عاملی) ساوه در حالیکه به افتتاح آب انبار میرزا حسین عاملی نزدیک شده ایم ؟ این یک عصا را هم نشکنید میراث فرهنگی شهر باستانی ساوه بارها مورد هجوم قبایل بدوی و مغول و امثاله قرار گرفته ولی آنچه دردناک است آسیب هایی است که باید از بیگانگان ننالیم که چرا کتابخانه عظیم ساوه و ... را سوزانداند بلکه در سال های معاصر و بواسطه مشتی ندانم کاری باید بنالیم که چرا باقیمانده را خودتدبیرکننده های خودی بر باد دادند. خیابان ولی عصر بر عرصه برخی از میراث فرهنگی همچون عباسیه و ... تاخت ؛ پارکینگ الزام تخریب خانه آیت الله شریعتمداری وحسینخانه قدیمی, و بسیار دیگر مثل گل بازی در مسجد جامع یا رهاشدگی قیزقلعه و کله دشت . در این میدان بلاتکلیفی به اقداماتی شایسته برمی خوریم که نباید تاقص بمانند که یکی از آنها اقدام شایسته خرید خانه مقدس زاده توسط شهرداری است که در ادامه نباید رها شود. ولی روی سخن این نوشتار بیشتر با کسانی است که بهتر است در این مسیر کمکار باشند ونه کارو بار . بدون شک اگر قانون بخواهد با مستندات میراث فرهنگی و وقف وارد این روند شود که باید شود خیلی از گره ها باز می شود و از این جهت نباید از کوچکترین ذره ای گذشت ولی پیشنهاد بهتر آنستکه با گذشت و نگاه بلند مسیر بهتری برگزینیم . تبدیل کوچه همجوار به مسیری فرهنگی و البته با همکاری همه اهالی بهتر است . شاید بد نباشد یکبار با اندیشه تقدیر از تلاشگران عرصه پاسداشت فرهنگروان بیاییم همه مردم و مسوولین کاری کنیم کارستان تا آیندگان ما را همچون آنان که بر عرصه میراث فرهنگی امان تاختند یاد نکنند و بد نیست نیم نگاهی به یزد و کاشان و اصفهان کنیم ؟ افتتاح این میراث فرهنگی نزدیک است موانع را با مهربانی وراهکارهای تعاملی برطرف کنیم تا شهری زیبا آماده حضور توریست ها گردشگران آماده کنیم . فردای ایران را صنعت توریست می سازد و این لایغیر است ولی خیلی با توسعه این صنعت در ساوه فاصله داریم ؛ زمان را نباید از دست داد و بخش خصوصی متخصص تنها عصایی است که می تواند سرعت ما را در این راهکار تسریع کند, کاری نکنیم که این عصا هم بشکند. محمدرضا علیزاده : مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی