ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کاش قانون طلبی بجای من طلبی به بهانه پیاده روی

برخورد قانونی با تخلف تخصص مسجد جامع ؛ سالن ورزشی و ... محمدرضا علیزاده

کاش قانون طلبی بجای من طلبی اینکه چرا با اشتباه گل بازی در مسجد جامع برخورد قانونی نشد وفقط توقف در نظر گرفته شد و آمر و عامل به قانون معرفی نشد نتیجه اش ادامه دخالت هاست و اگر اینکار را یکی از مردم عادی کرده بود بدون شک سال ها باید مسیر دادگاه ها را می پیمود ؛ از لطایف عقب ماندگی این شهر است . متاسفانه در حالیکه مثل سال های گذشته و بنابر صلاحدید متخصصان فنی و اجرایی دریاچه یا بام ساوه بعنوان محل نهایی برگزاری پیاده روی انتخاب می شد متاسفانه با فشار بی مورد در برگزاری پیاده روی در مسجد جامع ادامه دخالت های غیر تخصصگرایانه را شاهد هستیم . یادمان باشد از من وشمای همشهری تا مسوولین و زیر مجموعه های هر سه قوه در ساوه : ساخت سالن بین دوسالن کوچک مجموعه فجر غیر تخصصی و غیر قانونی است و هرگونه حادثه ای در آینده اتفاق افتد باید همه متولیان پاسخگوی تبعات آمریت و عاملیت آن باشند وبهتر است همه مراتب مستندسازی شود و ضمنا می بایست کلیه خسارات بازسازی غیر تخصصی مسجد جامع نیز بررسی و با خاطی احتمالی برخورد گرددو هر گونه مسوولیت کوتاهی برعهده ناظران زیر مجموعه قوای مسوول مجریه و قضاییه است . و در مورد محل تجمع نهایی پیاده وری نیز تبعات قانونی بر عهده متولیان مصوب و آمرمداخل است و اگر قرار بر آن است هرغیرمسوول و غیر متخصصی اظهار نظر عملیاتی ویکطرفه کند به تبع باید تبعات قانونی آن را نیز بپذیرد و بهتر است همه این دخالت ها در ضبط تاریخی مستند شود تا روز ی بکار حوادث احتمالی آید تا زمان زمان . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی