ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

از روستاگرد بپرسید کلنگ دهیاری کله دشت کو --

کله دشت و یک کلنگ در زمین مانده کلنگ زن ساختمان دهیاری . وقتی می خواستند در کنار میراث هزار ساله کلنگ پارک بزنن مانده بودیم چه بگوییم ....بماند وقتی دنبال جایی برای کلنگ روی دوش می گشتند رفتن زمین کنار حسینخانه را دایره ای ریختن و کلنگ دستکلنگ . خب حالا زمانی گذشته و کلنگ گم شده و زمین با یک سوراخ مانده . آقای کلنگ لطفا بیا توضیح بده چرا می ری کلنگ می زند بدون پشتوانه و امید را می زاری تو دل مردم . محمدرضا علیزاده

از روستاگرد بپرسید کلنگ دهیاری کله دشت کو -- کله دشت و یک کلنگ در زمین مانده کلنگ زن ساختمان دهیاری . وقتی می خواستند در کنار میراث هزار ساله کلنگ پارک بزنن مانده بودیم چه بگوییم ....بماند وقتی دنبال جایی برای کلنگ روی دوش می گشتند رفتن زمین کنار حسینخانه را دایره ای ریختن و کلنگ دستکلنگ . خب حالا زمانی گذشته و کلنگ گم شده و زمین با یک سوراخ مانده . آقای کلنگ لطفا بیا توضیح بده چرا می ری کلنگ می زند بدون پشتوانه و امید را می زاری تو دل مردم . محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی