ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

داستان زایش نوبرانه ها

خرک سفره نشین قیم منش کباب لمان چند لپی نمی فهمد وقتی برسر سفره آنان خرخوری خب خری و سرگین می زایی واین آغاز توهم فردایت می شود . محمدرضا علیزاده

داستان زایش نوبرانه ها تفکرات منسوخ شده استعماری ؛عصای دست توهم زدگان قیم شده نوبرانه شده است . با هدف کمک به تفکری دست بقلم شده ام که امید بدان دارم که در این سیر بتوانم مسیری میسر کنم . سهمیه نما ؛ جبهه نما یا قیم انقلابی دیروز باشی یا صاحب تفکرات قبل از انقلاب فرقی نمی کند مهم تفکری است که می خواهی نشرش دهی و البته در باب هر چه می گویی و می نویسی بدون شک و قطعا باید در آن جهان پاسخگوی فکری باشی که نشر داده ای . کثیف منشان دودی زده ای که با اهرم مال و منال بادآورده سوء مدیریت قانون منش بعد و قبل انقلاب از ره کثیفان جلوس نشسته با اسم پدر، زن ؛ پسر در پی نشر تفکر ما قیمیم می دمند شاید زمانی محدود بتوانند بر این بافور بدمند ولی زمان نفش کشیدن بافور خوشی اشان است که باید تاوان آن را در بیت الخلاء پس دهند . تفکرات منسوخ شده استعمارگران داخلی که گاهی از نوبرانه ها سردرمی آورند بد نیست قانون سرکی از اسناد گذشته اشان را ورق زند تا جلوس نشسته وابسته هم بفهمد دنیا تغییری می طلبد که نزدیک است . سهمیه خوری قیمی می زاید که از تاثیر نان و کباب و سفره های رنگین بر خون نوبرانه که خرک می خورد سرگین بو گندو می دهد که خرج سینه سنگین بافوری می شود . روی سخن با آنانی است که امروز بدتر از عهد اعلی استعمارزده پهلوی شده اند و نوبرانه می چاپند که شاید ورق زدن اسناد این چهل ساله چل چلگی اشان را پایان دهد وقطعا آنروز نزدیک است . خرک سفره نشین قیم منش کباب لمان چند لپی نمی فهمد وقتی برسر سفره آنان خرخوری خب خری و سرگین می زایی واین آغاز توهم فردایت می شود . هر کس بیاندیشد با سواری بر خر قیم نوبرانه خرمای شام و ناهار ریز؛ می تواند بر فردا نشیند خود خر است که خر بزرگ است والبته از ایشان در مدد گرفتن نامش عذر می خواهم که نشرتفکر قیمومیت خود پست ترین است و ره به گورستانی می برد که بهرام که گور می گرفت خواهی دید که گور بهرام گرفت و اگر بیاندیشیم دیگر سخن این متوهمان سفره دارنمای نوبرانه را بر نمی تابیم و وامی گذاریم اشان به همان منتفع شدن از سرگین وسینه چرکین در مداوای قیم و خر خوری . قیم خوانان نوبرانه ها را ابتر بخوانیم که تاثیرخرخورچرانی اشان است و از تفکر مترقی انقلاب نوبرانه دیگری خواهیم داشت و داریم .

بازگشت به صفحه اصلی