ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جزئیات طرح رتبه بندی معلمان

وزیــر آموزش و پــرورش به خبرنــگار» ایــران «گفــت: این پیشــنهاد را وزارت آمــوزش و پــرورش بــه دولت داده است تا هرچه سریعتر مراحل تصویــب آن طــی شــود و پــس از تصویب دولت به صحن علنی مجلس ارائه شــود.

جزئیات طرح رتبه بندی معلمان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: چند سالی اســت که زمزمه هایی برای سر و ســامان دادن به حقوق صنفی معلمان مطــرح می شــود، معلمــان همــراه بــا مسئوان آموزشی کشور بارها اعلام کردند که چرا پزشکان، مهندسان، وکا رکنان و استادان دانشــگاه با جمعیــت خیلی کمتــر دارای تشــکیات و نظام های صنفی هستند، اما معلمان با این جمعیت و پتانســیل هیچ پشــتوانه مالــی و صنفــی ندارنــد از همین رو موضــوع لایحه رتبه بنــدی معلمان در دولــت یازدهــم مرحلــه اول آن اجرایــی شــد. نظام رتبــه بندی معلمــان از جمله طرح هــای پر ســر و صدایی بوده اســت که اجرایش بــه خاطر کمبود اعتبار و بودجه ، نبود زیرساخت ها با مشکل مواجه می شد حــاا امــا وزیــر آمــوزش و پــرورش اعــلام کــرد لایحــه رتبه بندی معلمــان تنظیم و بــه دولت ارســال شــده اســت. به گــزارش خبرنــگار »ایــران«، مســئوان آمــوزش و پــرورش بــر ایــن باورنــد کــه اجــرای طرح رتبــه بندی معلمان به فرهنگیــان انگیزه می دهــد و موجب ارتقای شایســتگی های حرفــه ای معلمــان می شــود، طرحــی که در مرحلــه اول بــا بــار مالــی هــزار و 300 میلیــارد تومانــی اجرا شــد که طــی اجرای آن حقوق فرهنگیان میانگیــن تا 400هزار تومان افزایش یافت. با این حال در همان ســال دولت تأکید کرد برای اعتباربخشــی بیشــتر و قانونی بودن اجــرا و تأمین اعتبار این طرح در قانون برنامه ششــم توســعه طــرح رتبه بنــدی را در مرحلــه نهایــی در قالب یــک ایحه تهیه کــرده و به مجلس ارائــه کنــد حالا آن طــور که وزیــر آموزش و پــرورش به خبرنــگار» ایــران «گفــت: این پیشــنهاد را وزارت آمــوزش و پــرورش بــه دولت داده است تا هرچه سریعتر مراحل تصویــب آن طــی شــود و پــس از تصویب دولت به صحن علنی مجلس ارائه شــود. سید محمد بطحایی با بیان این که نیروی انســانی اصلی ترین عامل در تحول است، افــزود: شایســتگی در کنــار ســوز و عاقــه نیــروی انســانی شــرط اصلــی و موفقیت در هــر تحولــی اســت؛ در ایــن راســتا طرح رتبه بندی همسو با ارتقای شایستگی های نیروی انســانی و کمک به نظــام پرداخت تدوین شده است و کلیات این نظام در کار گروهی در یکی از کمیسیون های تخصصی دولت به تصویب رسیده و در آینده نزدیک بــرای تصویــب بــه مجلــس ارائــه خواهد شــد. همچنین معــاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش بــه جزئیات نظام رتبه بندی معلمان اشــاره کرد و به خبرنگار »ایران« گفت: مشموان طرح رتبه بندی معلمان آموزگار، دبیران، هنرآمــوزان، امــور تربیتی، مشــاوران واحد آموزشــی، مدیــران و معاونــان واحدهای آموزشــی، تربیتــی هســتند. ایــن افــراد بر اساس آیین نامه مربوط در یکی از رتبه های معلم پایه، معلم مربی، معلم حرفه ای، معلم سرآمد و معلم راهبر قرار می گیرند. علــی الهیار ترکمن تأکید کــرد: در ازای احــراز هر یــک از رتبه ها به ترتیب ضرایب شغل امتیازات در 2/2 ،1/7 ،1/4 ،0/9 ،0/5 و شــاغل ضــرب و بــه عنــوان فــوق العاده خاص در حقوق و مزایای معلمان اعمال و مشمول کسور بازنشستگی نیز می شود. وی به ماده 6 طرح رتبه بندی معلمان اشاره کرد و گفت: با اجرای نظام رتبه بندی معلمان تمام وقت واحد آموزشــی علاوه بــر تدریس به انجــام فعالیت های مرتبط با امور آموزشــی و پرورشــی دانش آموزان و پژوهــش می پردازند. معلمانی کــه دارای رتبه هــای ســرآمد و یــا راهبــر باشــند برای همــکاری جهــت تدریــس در دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی بااخــص دانشــگاه هــای فرهنگیــان و تربیــت معلــم انتخــاب می شــوند و نحوه همــکاری در مؤسســات هم توســط وزارت علــوم و آمــوزش و پــرورش تهیــه و ابــاغ می شــود. او بــه معلمــان کارآفرین اشــاره کــرد و افــزود: معلمان کارآفرین مشــمول این قانون برای توسعه وســایل، ابزار و نرم افزارهــای آموزشــی و کمــک آموزشــی از قوانیــن سیاســت های حمایتی پیش بینی شــده و مصــوب بــرای شــرکت های دانش بنیان برخوردار خواهند شد. به گفته الهیار در طــرح رتبه بندی معلمان جدیــد افراد در ۵ رتبــه طبقه بندی می شــوند و ترفیع از یــک رتبه به رتبه بااتر فقــط در بازه زمانی پنج ســاله میسر اســت. وی در ادامه گفت: برای اجرایی کردن کار، سازمانی پیش بینی کردیــم کــه افــراد را بــر مبنــای ویژگی های ازم انتخــاب کنیم، همچنین از روش های صحیــح ارزیابــی اســتفاده کننــد. معــاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پــرورش افزود: رتبه 5 بــا نام معلم پایه، رتبه 4 معلم مربی، رتبه 3 معلم حرفه ای، رتبه 2 معلم سرآمد و رتبه یک معلم راهبر است. معلمان پس از دستیابی به هر رتبه، ضریبی برای افزایش حقوق کسب می کنند کــه بــرای ایــن هــدف دو مــدل پیشــنهاد داده ایــم؛ مدل اول با تأثیر ضریب افزایش حقوق در اعدادی مشــخص برای هر رتبه و دیگری اعمال ضرایب نیم تا 3 درصدی در حق شــغل و شاغل برای هر رتبه است. افزایش حقوق با توجه به پیشنهادهای در نظر گرفته شــده مبالغ قابل قبولی است و بــه افزایش انگیزه معلمان کمک می کند. وی دربــاره دیگــر مزایای طــرح رتبه بندی معلمان گفت: برای این موضوع چارچوب مالی پیش بینی شده و افزایش مالی تحت عنوان فوق العاده ویژه رتبه بندی معلمان نــام دارد. ایــن امر بــر میزان حقــوق پایه و فعلی آنها تأثیر ندارد و برابر صاحیتی که کسب می کنند، فوق العاده ویژه رتبه بندی معلمان کسب می کنند که از رتبه 5 تا یک این طبقه بندی صورت می گیرد.

بازگشت به صفحه اصلی