ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عده ای جوش مردم می خورند و عده ای نان

شاید امروز ما منتقد سختی برای عده ای باشیم ولی فردا را امروز شما روشن می کند و شاید تا قطار حرکت نکند کسی به آن سنگ نزند.

عده ای جوش مردم می خورند و عده ای نان وقتی می بینم با نقد و بیان مشکلات گوشه ای از نگرانی ها کم می شود و گاها مسوولی این مشکل را رفع می کند از مواهب الهی است ولی وقتی بیان مشکل و از دست دادن مواهب مادی کار خبری ؛ گرفتن پست ومقام را برخی مسوولین با عکس یادگاری و لبخند تلخ کنار آمدن با همانی که ظلم به مردم روا داشته می بینی بفکر فرو میروی که این مسوول مدعی احقاق حق .....؟ بله آنقدر تلخ است وقتی در دوران سخت زندگی مردم که ما هم جز همین مردم هستیم دوچهره بودن برخی را می بینی که می خواهند مدعی فرداها باشند ولی باید بدانند اینگونه نخواهد بود و شاید امروز ما منتقد سختی برای عده ای باشیم ولی فردا را امروز شما روشن می کند و شاید تا قطار حرکت نکند کسی به آن سنگ نزند. مشکلات فرهنگی ، گرفتن زمینی در پیچ جاده نورعلیبیک براساس قوانین من درآوری توسط جمعه زاده یا انتصاب وزارت زاده های سیاسی در دانشکده علوم پزشکی یا سفر برای اقامت آینده و بسیار بماند های پرونده شهرداری وقتی تغییری در نگرش نبینی این تصور را باور می کنی حرمت قلم را باید بشکنی ؟ و وصف نامه بنویسی که چقدر سخیف و بی بها است این شکستن . کنار آمدن با مدیران سیاسی منش و عدم پیگیری منافع مردم ساوه و زرندیه را حضرات بدانند ما بهتر از شما بلدیم و زودتر از شما می توانستیم این راه را برویم. آیا عدم ورود و بازگشت بیت المال به دولت و مردم اینقدر سخت شده؟ آیا برکناری مدیران خدوم ساوه و زرندیه و انتصاب وزارت زاده ها در دانشکده علوم پزشکی اینقدر بی بها بود؟ آیا عدم انتصاب اقل نیروی بومی مسوول برایتان افتخار آمیز شده و اگر نیست کجا برای این مسائل تلاش کرده اید؟ برخی از عدم توانایی و امثاله می گویند که این یکی حرف اضافی است و گوینده هرکس باشد نباید انتظار آینده داشته باشد؟ در هر صورت آینده برای کسانی شیرین می شود که امروز نشان دهند می توانند از منافع بیت المال ساوه و زرندیه دفاع عملگرایانه کنند نه عکس یادگاری که قبلی ها هم بلد بودند و این راهی تکراری است و مردم تجربه را تکرار نمی کنند و هر کس بتواند بیشتر در جهت منافع مردم بدون دو رویی حرکت کند مردم فراموش نمی کنندو بارها آنرا تکرار کرده اند . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی