ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آسیاب به نوبت ؛ فردای من امروزدیگران است.

آسیاب به نوبت فرا می رسد و چه زود دیر زود می شود ؛ قصه همچنان ادامه دارد مگر بخود آییم که باید بخود آییده را بر خود برآییم وگرنه تاریخ همین است . محمدرضا علیزاده

آسیاب به نوبت ؛ فردای من امروزدیگران است. تاریخ ساوه پر است از بی آبرویانی که نقدی آبرو بردند ولی نسیه آبروی اشان رفت ولی در کنار این نسیه کاری امروز نامی از آنها نمانده است . اینکه آنها چه کسانی بودند و یا متاسفانه هستند مهم نیست چون یا نیستند ویا نیستند. واینکه چه کسانی مانده اند مهمتر است آنها ماندگارند گرچه با صبوری صحنه های ظاهری را ترک کردند وگاها امروز در بین ما نیستند. یادی کنیم از افرادی که ساوه همیشه یادشان را نمی تواند فراموش کند و البته این یاد قدیس نمایی نیست بلکه نشان از عمری مردم داری وسلامت است و بله ممکن است ضعف هایی هم داشته اند ولی اینکه بسادگی کلمه و عملا اشتباه را می پذیرفتند همان وجه تفاوت است . ساوه در بردن آبرو به زعم کوته نظران قدرت دار مقطعی ؛ همیشه ید طولایی داشته و صدتاسف هنوزدارد، ولی بد حادثه اینجاست این آبروبران بی ریشه ، امروز اثری حتی در خانواده اشان ندارند تا برسد در یاد مردم . نصیحت نویسنده این متن آنستکه تاریخ کشور را ورق زنیم , امروز نام امیر کبیران زمانه ها در قلب هاست ؛ سید جمال الدین ها ورد زبان ؛ ولی نامی از قلدران بی ریشه زیرآب زن مثل وزاری قجری امیر کش نیست . برخی نامتعالان در ساوه برای بردن آبرو هدیه بدون قرعه کشی تعارف می کنند ونمی دانند بردند آبرو چقدر ساده است وجمع کردنش تا خسر الدنیا و والآخره مهلت می خواهد که در بسیاری موارد این فرصت دست نمی دهد. حال و روز ساوه ، حال و روز نیاز به تعادل در رفتار و منش مردان و زنان پارسا منش است و صبوری برای ننوشتن نه از سر نتوانستن که از سر نخواستن هم نیست که ترس از نشر آبرویی است که بر زمین نهاده اند و نمی دانند چه عاقبتی در پیش است . آسیاب به نوبت اقل زندگی دنیوی چندسال بعد است و تف ولعنت مردمی که بواسطه قدر ندانستن فرصت ، در آن دنیا هم پاسخی نخواهد بود. آسیاب به نوبت فرا می رسد و چه زود دیر زود می شود ؛ قصه همچنان ادامه دارد مگر بخود آییم که باید بخود آییده را بر خود برآییم وگرنه تاریخ همین است . مردم موید و پیروزند فکری بحال خود کنیم.

بازگشت به صفحه اصلی