ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استعمار داخلی مهمتر از استعمار خارجی

آمریکا یا اروپا دشمن ما هستند یا خوشبینانه حداقل دنبال منافع خود هستند از بدیهی ترین سخنان است وایرانی نداریم که نداند اینگونه است ولی سوال مهمتر اینستکه در دنیای امروز مگر کشوری را می شناسید که بجز بر اساس منافع قدمی برای دیگران بردارد.

استعمار داخلی مهمتر از استعمار خارجی برجام ارائه پیروزی استدلال مردم سلاری دینی در دنیایی است که کمتر به اندیشه استدلال توجه می شود ولی درسایه قدرت سخت چانه زنی بر سر منافع ممکن است . اینکه آمریکا یا اروپا دشمن ما هستند یا خوشبینانه حداقل دنبال منافع خود هستند از بدیهی ترین سخنان است وایرانی نداریم که نداند اینگونه است ولی سوال مهمتر اینستکه در دنیای امروز مگر کشوری را می شناسید که بجز بر اساس منافع قدمی برای دیگران بردارد. وجه بارز جمهوری اسلامی بدون نگاه استعمارگری وبا دفاع واقعی از مظلومان است گرچه خیر دنیا و آخرت ما در آنست وهمین نکته نگرانی استعمارگران را هر روز بیشتر می کند وجالب اینکه اگر اروپا یا روسیه و چین امروز نگاه های متفاوتی دارند فقط کسب منافع است. شرکت های چندملیتی وفروشندگان سلاح در هاله آمریکا با رقص عربی سرگرم دوشیدن گاوند ودر این منافع به نسبت سهم استعمارگران درشرکت های چندملیتی در دوشیدن شریکند که در فروش سلاح وهرمنفعت اقتصادی استعمارگران فقط فروشنده اند وتفاوتی برایشان نمی کند خریدار کدام کشور است حتی چین و روسیه . بزرگان نظام ، نفوذ جمهوری اسلامی را با طراحی مدبرانه توسعه قدرت نرم وسخت افزایش داده اند واینکه در روی این دریای مواج کف روی آب مباحثی در جامعه بوجود آورده در جهت افزایش نگرش های نسل جدید است والبته سردرگم کردن تصمیم استعمار. گاها تذکرات را می شنویم که لازمه استمرار جمهوری اسلامی است وپاسخ ها بیان تبین در جامعه است چون در عقبه کشوری که دموکراسی تازه وارد و فرهنگ هزاران ساله پادشاهی و خلیفه گری سم آنست پادزهری بنام تذکرات طبیعی است . مکمل آخرقدرت نرم وسخت دموکراسی دین سالار که باید از ابتدا اول می بود مبارزه جدی با همه مظاهر استعمار داخلی است و زمانی جامعه نفوذناپذیر می شود که با دشمنان قسم خورده میش نمای داخلی برخورد شود که البته ازعلی مرتضی (ع) همین استعمارگران داخلی بیست وپنج سال عبور کردند وهمین گروه اقل عمر حکومت عدالت وبازگرداندن بیت المال - حتی اگر کابین زنانشان کرده بودند- را کوتاه کردند. امروز مهمترین نیاز جامعه اجرای قانون برای همه است که باید از بادآوردگان تازه بدوران رسیده ومسوولین شروع شودواین مهمترین رمز عبور از مهمترین گردنه الگوشدن انقلاب اسلامی است که بدون شک تسریع کننده ظهور منجی (عج) است . ادامه مظاهرعینی استعمار داخلی ....

بازگشت به صفحه اصلی