پیشنهاد برگزاری جشنواره طالبی ساوه

شهر آوه متولی برگزاری جشنواره طالبی شود.

پیشنهاد برگزاری جشنواره طالبی ساوه شهر آوه متولی برگزاری جشنواره طالبی شود. با توجه به تولید طالبی با کیفیت وشهرت ساوه در کشور واسانس و مزه بسیار مناسب آن واز طرفی قیمت پایین در زمان تولید این جشنواره می تواند در شناخت برند طالبی ساوه واز طرفی بازاریابی مناسبتر بهتر گردد والبته طالبی هنوز می تواند با فرآوری ها بهتر جایگاه خود را بهبود بخشیده و باری کشاورزان سود بیشتری به ارمغان آورد . آوه شهری تاریخی و باستانی است و انگیزه برگزاری این جشنواره می تواند در جذب و شناسایی این شهر موثر باشد و ضمنا در زمان برگزاری می بایست برنامه ای شاد و مناسب نیز طراحی گردد.

بازگشت به صفحه اصلی