ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جذب380 نیروی بومی در آموزش وپرورش ساوه

با نگاه دولت تدبیر - ولاغیر -و تلاش مدیریت آموزش وپرورش ساوه بزودی اخبار قطعی استخدام 380نفر در آموزش و پرورش ساوه اعلام خواهد شد ومهمترین نکته آنستکه این نیروهای بومی می بایست از منطقه ساوه باشند.

جذب380 نیروی بومی در آموزش وپرورش ساوه با نگاه دولت تدبیر و تلاش مدیریت آموزش وپرورش ساوه بزودی اخبار قطعی استخدام 380نفر در آموزش و پرورش ساوه اعلام خواهد شد ومهمترین نکته آنستکه این نیروهای بومی می بایست از منطقه ساوه باشند. با ابراز خوشحالی از این خبر تقریبا موثق که حاصل نگاه مثبت به رفع مشکل کمبود نیروی انسانی شهرستان است این نکته نیز قابل تامل است که تعریف مشخص تری از این جذب وقوانین آن صورت گرفته و اطلاع رسانی شود گرچه نیاز بیش از700-800 نفر است. نگاه گزینشی سال های گذشته و سوالات دست چندمی مانند انواع غسل ؛ وتیمم و... نمی تواند تشخیص دهنده مسیر استخدام شایسته سالارانه باشدبهتر است نگاه بهتری میسر شود. ونکته دیگر که معمولا در ارگان های دیگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد توجه ویکی از الویت ها قرار می گیرد فرزندان اولیاء همکاران ارگان مربوطه است و فرزندان فرهنگیان نیز بنوعی می تواند یکی از الویت های انتخاب باشد . با توجه به نیاز منطقه بهتر است بواسطه این استخدام انتقال نیروهای فعلی به دیگر مناطق در نظر گرفته شود و ساوه با خروج نیروهای غیر بومی دوباره به همان وضعیت قبل برنگردد وپیشنهاد می کنم اول تکلیف انتقالی ها مشخص شود و بعد علاوه برسهمیه ساوه به اندازه نیروی انتقالی به دیگر مناطق از سهمیه منطقه منتقل شده کاسته وبه سهمیه ساوه اضافه گردد تا عدالت جایگزین تساوی گری درسهمیه بندی شود ..................... لطفا کسی این استخدام ها را بنام خود نزند .........

بازگشت به صفحه اصلی