ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پاسخ علیزاده به توهین منصوری نماینده ساوه و زرندیه

دفاع از آموزش و پرورش ونقد سخن بدون استدلال شماکه نه متخصص آموزش و پرورشی هستید و نه یک روز معلمی کرده اید رذیلانه است یا به اصطلاح ایده سطحی نگر تقسیم وتعیین رشته بچه ها از کودکی؟ با امکانات ایران؟

نقد وسوال علیزاده خبرنگارنشریه خورشید ساوه با فرافکنی وتوهین منصوری نماینده ساوه و زرندیه با کلمات رذالت ، تطمیع و تهدید والبته تهدید خبرنگار به مراجع قانونی بجای پاسخگویی مواجه شد. - چند روزی صبوری کردم شاید ولی بخاطر آنکه مکرر تکرار نشود منتشر کردم . واما آقای نماینده : عدالت باید برای همه اجرایی شود وکسی نباید از قلم بیفتداین عین سخن دین وشرع وقانون است که دیر یا زود دارد ولی سوخت وسوز نه وهمین یک جمله ، شما را برآشفت که کلماتی که شایسته آن شرمم می آید حتی خود گوینده اتان باشید. اداره کوچک مورد نظر شما (ورزش و جوانان 15000عضو سازماندهی شده و بیش از این غیر سازماندهی شده دارد) کوچک نیست بزرگترین اداره مرتبط باجوانان و نوجوانان وبزرگترهاست نگاه اینگونه اشتباه وفرافکنی در پاسخ به سوالات من در نقد شماست ؟ اینکه من مشتاق مسوولیتم وشما نه ؛ از شما شنیدنی است ؟ بماند وقت بسیار است وکاش نصیحت های دوستانه را مثل ایام انتخابات می پذیرفتید. شنیدن عبارت رذیلانه ؛ تطمیع و تهدید چقدر از شما شنیدنی است ؟ وقت بسیار است . سوال من را از حیث ترجمه رذیلانه را بشنوید ؟ کسی که مدتی را بسلامت خدمت کرده رذیل است ؟ چه خودم وچه دیگران مد نظر شما ؟ البته هر توهینی بدون شک شایسته گوینده است والبته باز هم بماند به بزرگواری ام این توهین را نمی شنوم . در همان جلسه بپرسید بجز دفاع ازحق چیزی کسی از من شنیده ؟ بله نبایدمن مطرح می کردم شما دربحث ارزش افزوده کم کاری کردید وتا مطلب را من منتشر نکرده بودم شما یک کلمه در هیچ جا سخن نگفته بودید اگر مستندی دارید منتشر کنید. ودرادامه سوالاتی از شما دارم ؟ از تطمیع و تهدید بگذریم که بیشتر تئوری خیالات متعادل معمول ذهن شماست وخنده دار است که به که چه می گوییم و بماند. اگر می توانید کلمه ای از تطمیع و تهدیدات من را منتشر کنید ، و درعین حال بخاطر امید به توبه ؛ وبازگشت شما بارها خصوصی و دوستانه برایتان نوشته ام ولی گوش شنوایی ندیدم . هیچ کس حق ندارد منافع مردم ساوه را فدای نظر شخصی اش نماید حتی یک مورد وشما در مواردی نظر شخصی را در انتصابات بر منافع مردم ترجیح دادید و ما هم نقدش کردیم و نقد همان حقی است که شما را نماینده کرده ؛ ما را هم خبرنگار ولفاظی شما برای جبران این کلام خبرنگار ؛ اشتباه وشایسته جبران است واگر بشنوید. وبرایتان متاسفم که نقاد را بجای پاسخ تهدید با جمله مراجع قانونی می کنید که گردن ما از مویی هم نازکتر ومطیع قانونیم والبته شما هم باید باشید وبدون شک اینگونه خواهد بود. اما سوالی که شما را برآشفته وبه اداره کوچک فرافکنی کردید در حالی که اگر آنی بودم که شما می گویید ابلاغم که خورده بود و در حال حاضر من انصراف داده ام ؟ ولی موکدم از مسوولیت فرار نکرده ام ولی اداره مستقل وبدون یک ریال هزینه با اجازه شما را قبول دارم ونمی توانم در جهت آرزوهای سیاسی کسی حرکت کنم . وضمنا تا بحال فکر کرده اید چرا درهزینه کرد اداره ورزش دخالت کردید ومسوول قبلی را مجبور به استعفا کردید برایتان متاسفم وامیدوارم دولت تدبیر به این روش پایان دهد ؛ خدا رحمت کند مرحوم هاشمی را که اجازه این دخالت ها را نمی دادواما سوالاتی که باعث شد شما فرافکنی وتوجیه رابه اوج برسانید. 1. شما در حدود دو سال اول درشورای شهربودید و مانند بقیه درمسائل شهرداری حضور داشته اید ومصونیتی برای شما نیست وباید تن به عدالت دهید ؟ 2. شما مانند بقیه اعضا باید در محضرعدالت خم شوید برابر با عدالت و اگر تبرئه شدید بایستید مانند بقیه باید مواجه شوید و استثنایی نداریم ؟ 3. ارزش افزوده : اینکه شما در مجلس دویده اید را قبول داریم ولی بعد از آنکه ما بشما گفتیم واولین نفری بودم که شخصا اهمال و سستی شما را منتشر کردم و شما بعدا دویدید که کار از کار گذشته بود ولی آیا همین که چند صندلی عوض کردید کافی بود؟ برآشفتگی شما را درک می کنم که هنوز مانند روز اولین نشست خبری معتقدم دفترشما خیلی ضعیف است تا مشاوره ای وکاری واصرار شما اشتباه است واگردفتر شما قوی بود امروز تبصره و بندی قانون ارزش افزوده برای ساوه و زرندیه را بهتردیده بود یا در سخنان اخیر رییس مجلس کلامی از مشکل ساوه بودوحتی حاضر نیستید بر اساس لجاجت پیگیری کنید تا از اعتبارات دیگر جبران شود که هرگز نمی شود وجالب آنکه استدلال های متضررین شهرداری را هم قبول ندارید وفقط حرف اشتباه خود را تکرار می کنید. برادر گوش فراخ دیروز برای رای بود وباید با گوش سنگین امروز بپذیرید اشتباه وغفلت کردید وعذر خواهی کنید وتلاش برای جبران . 4. در مورد رذالت ، تطمیع و تهدید من برای شما مستندات خود را منتشر کنید والبته در نشریه خودم هم چاپ می کنم ؟ والبته شما هم در راستای شفاف سازی بفرمایید ؟ - دریافتی شما از مجلس تابحال چقدر بوده است ؟ .................... - واما دریافتی شما از مجلس برای دفتر ساوه ،زرندیه ونوبران چقدر است ؟ منتشر کنید؟ - هزینه دریافتی برای نفرات دفتر را منتشر کنید ؟ واینکه نفر شما در زرندیه و نوبران چقدر می گیرند؟ - دفتر شما که کسی معمولا نیست واگر هست ساعت کاری اش را کجا منتشر کرده اید؟ - دفتر زرندیه متعلق به شخص است یا غیر و چقدر پرداخت می شود واگر غیر شخصی است بفرمایید چرا ؟ - دفتر نوبران کجاست ؟ چقدر پرداخت می شود منتشر کنید؟ براستی این سخنان رذیلانه است یا تهدید و تطمیع ویا اینکه عدالت در مورد همه باید اجرایی شود رذیلانه است یا توهین های شما؟ واینکه من به کسی گفته ام سفارش من را کند بله گفته ام ولی نه سفارش ؟ بلکه تعین تکلیف ام بود چون می خواستم برم پست دیگری در اداره آموزش و پرورش و درخواستش با تاریخ در اداره موجود است ودرست نبود بروم وبعد بگویم نمی آیم همین ، وگرنه خودتان خوب می دانید در رویاهای خود باید ببینید که من بخواهم کسی سفارش من را بشما کند ولی دوستان می دانم لطف داشته اندوبشما گفته اندکه از همه آنها تشکر می کنم وشرمنده آنها هستم . سوال آخر را به خوانندگان می سپارم ؟ ابلاغ اداره کوچک بقول شما را بخاطر رای پایین امثال من در آینده لغو کردن ، رذالت دارد یا آماده بودن برای خدمت به جوانان بدون پذیرش حقارت سیاسی بازی وبا حقوق بسیار کمتر اداره فعلی ؟ کجای قانون مجلس نوشته بودجه اداره بقول فکروخیال شما ؛ کوچک باید با نظر شما (برای همایش آینده نگرانه شما بجای رفع مشکلات عدیده اداره ورزش ویا نقاط مشکل داری مثل حاشیه شهر) ونه به صلاحدید اداره مربوطه هزینه شود واگر نشد آن مسوول باید عوض شودکه شد و آنوقت کار من رذالت است وبراستی نام عمل شما چیست ؟ ناراحتی شما از آنستکه حتی یک توپ را به صلاحدید شخصی شما بدون بررسی نمی دهم تطمیع است یا تهدید یا رذالت ومن بر همه این اوصاف مفتخرم . - دفاع از آموزش و پرورش ونقد سخن بدون استدلال شماکه نه متخصص آموزش و پرورشی هستید و نه یک روز معلمی کرده اید رذیلانه است یا به اصطلاح ایده سطحی نگر تقسیم وتعیین رشته بچه ها از کودکی؟ با امکانات ایران؟ - ودیگراینکه یکبار به رسانه ها در تسنیم تاختید وبعد انکار ورفع ورجوع کردید و بهتر است تغییر رویه دهید و واقعیات نحوه سخن با رسانه ها رایاد بگیرید آیا سکوت جلسات با شما را نمی شنوید . - در آخر بازهم موکدم بارقه بازگشت را از دست ندهید. در دیگر سخنان هم بماند تا شاید وقتی دیگر . بیش از این نگوییم که راه نقد بازبماند وامیدوار به اصلاح باشیم . یاعلی مدد

بازگشت به صفحه اصلی