ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بزرگترین اشتباه شورا اسلامی شهر ساوه در حال تحقق است

بزرگترین اشتباه شورا اسلامی شهر ساوه در حال تحقق است آوردن یک شهردار سیاسی و بدون تجربه در کار شهرداری عاقبتش سقوط خودتان والبته حیف بیت المال است . تجربه در کار شهرداری لازم الوجوب است ویادمان باشد بارها تکرار کردیم وامدار احدی نباشیم ؛ سیاسی عمل نکنیم . از جمع کارمندان شهرداری پیشنهادی افرادی با دیدگاه های مختلف حضور دارند و اتفاقا هیچ کدام سیاسی باز و تند نیستند وهمه معتقد به نظام در حد بالا هستند . چند بار گزینه های غیر شهرداری چی را آزموده ایم , کارنامه گذشته را مرور کنید راه برگزیدن شهردار بدون تجربه شهرداری بزرگترین اشتباه بزرگ شورای اسلامی شهر ساوه است ؛ که جبرانش محال است .

بزرگترین اشتباه شورا اسلامی شهر ساوه در حال تحقق است

بازگشت به صفحه اصلی