آخرین رایزی ها حجت تمام نشده ... شهردار ساوه

- اقتدار شهردار به اجرای قانون بدون اغماض و با شناخت حوزه شهرداری ممکن است نه بدون تجارب شهرداری یا مدیریت منم منم منم .

یا داشت : انتخاب شهردار شایسته مردم ساوه صراحت پاسخ به تضییع حق بیت المال در تفکر و اندیشه هرگز بخشودنی نیست بله ؛ اگر بدانیم و انجام ندهیم این تضییع سخت تر می شود و پاسخ در محضر مردمی که حق اشان تضییع شده سخت ترین پاسخ در روز واقعه است . این که در انتخاب فرد اصلح همیشه می توانسته ایم بهتر عمل کنیم فرصتی بوده که از دست داده ایم و واسفا از روزی که با اشتباهاتمان کاری کرده ایم که افراد اصلح را از مناصب دور کرده ایم و اگر چنین تفکری را با آگاهی کرده باشم هرگز روی خندان شهربخود مان رانخواهم دید واین نزدیک است اگر دور تسلسل در گزینه ها را ادامه دهیم . - اقتدار شهردار به اجرای قانون بدون اغماض و با شناخت حوزه شهرداری ممکن است نه بدون تجارب شهرداری یا مدیریت منم منم منم . - خوب است این سال ها را با دیده تجارب سخت ببینیم که محمد مطهری و شریعتمدار ساوجی ماندگار شدند و خدماتشان هم به ماندگاری اشان کمک کرد . انتخاب شهردار با فراغت از تفکرات سیاسی ؛ ویا همان سفید کاغذ ها بخواهید و بگذارید مدیرانی که ثمره تلاش وتجربه را با سلامت اندوخته اند پا به عرصه بگذارند . همچنان مدعی هستیم از گردونه انتخاب بسیاری جا مانده اند که خود می دانید عبور از آنها برای وجدانمان سخت است . - امیر فرداد شهردار سابق - مجید اصدق سرپرست شهرداری - رضا یزدی سرپرست خدمات شهری - علی اصغر آرمیده سرپرست سازمان عمران - رضا مصباحی شهردار سابق زاویه و مدیر عامل اسبق سازمان عمران - ووو در هر صورت این گزینه ها از هر جهت از گزینه های مطرح توانایی کمتری که ندارند بلکه در برخی موارد مشهور به سوابق احسن هستند . و بسیاری دیگر که می توانند وارد گود شوند ومحدودیت های سیاسی , غیر تخصصی ویا تحت الحمایه نبودن آنها را محروم ساخته است وضمن آنکه گزینه هایی که تجربه شهرداری ندارند حضورشان برای خودشان ؛ شهرداری ومردم متضرر خواهد بود. البته این مباحث در انتصابات ادارات هم کم و بیش با مشابهاتی وجود دارد. در هر صورت انتخاب شهردار خارج از گزینه های متسلسل نباید دور از ذهن باشد. در آخر ... استعلام از مراجع قانونی ونه فراقانونی مناسب است , ولی کفایت نمی کند و خود بهتر می توانید روند تحقیق , توانایی در پست های قبلی رابا مقایسه بوضوح دریابید واز گزینه هایی بدون کوچکترین مطلب ویا نقطه ضعف نباید گذشت واگر گذشتیم ؛ از ما خواهند گذشت و بماند تا از هم نمانیم .

بازگشت به صفحه اصلی