شورا اسلامی شهر ساوه :تثبیت موقعیت کنونی تیرهای مسموم را بخود فاعلان و آمران برخواهید گرداند.

یا داشت : اعضای شورای شهر ساوه آرامش را به خود؛ شهرداری ومردم مستولی کنید و در حالت بلاتکلیفی تصمیمی نگیریدکه وجدانتان هر روز بر چه و چرا اینگونه عمل کردم بکوبد. تثبیت موقعیت کنونی می تواند آرامش را به همه حوزه ها برگرداند و نکته مهم آنکه با آمدن هر کدام از گزنیه ها گلی بر سر شهرداری یا مردم زده نخواهد شد بلکه گل ها یا برای رضایت فرد است یا گروه متنفذ . انتظار تثبیت موقعیت کنونی می تواند انتظار بجای باشد که می تواند موید آرامش شوذ. ضمن آنکه با تثبیت موقعیت کنونی تیرهای مسموم را بخود فاعلان و آمران برخواهید گرداند. موفقیت شما نمایندگان را خواهانیم و لرزش تصمیم شما آینده شهر را می لرزاند دقت کنید این حرفی معتدل است و خود خوب می دانید. محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی