داستان سریال شهرزاد بازنگری شود:

داستان سریال شهرزاد بازنگری شود: زور زیادی برای جذب مخاطب با هنجار وعرف شکنی تاریخ ایران ؟ ادامه دارد. سریالی که چندسالی است ادامه دارد و با توجه به جذب مخاطب در حال استحاله تاریخ ایران است و کسی هم دنبال اصلاح آن نیست . حوادث زندگی شهرزاد و همسر اول و دومش را ؛ در هیچ کجای تاریخ امان سراغ نداریم که اینگونه اتفاقات آنقدر پر رنگ باشد وبرفرض محال که چنین اتفاقاتی ندرتا و موردی بوده آیا در فضای امروز که سریال های ترکی امان از خانواده های ما برده درست است اینبار با زبان هنرمندان مطرح خودمان این روند را تسریع و به نوعی به عنوان فرهنگ یا خرده فرهنگ گذشته آنرا به خرد نسل جوانمان بریزیم . آیا اکثریت عرف فرهنگ گذشته ما اینگونه بوده , آیا نفس کشوری باستانی و اسلامی اجازه این مسائل را آنهم در خانواده هایی که مقید به سنت بوده اند می داده است . متاسفانه پر رنگ کردن چند شراب خور و دیگر اخلاقیات در سریال های اینگونه تکراری شده و بر ناظران است که دقت کنند که با دست خود عامل قدرت نرم دشمن نشویم . تاریخ گذشته ما خیلی مسائل داشته که این پردازش ها فقط برای جذب سود صورت می گیرد . بر ناظران وزارت ارشاد است که سریعا در بازنگری داستان این سریال با دقت بیشترعمل کنند.

داستان سریال شهرزاد بازنگری شود:

بازگشت به صفحه اصلی