ساوه پایتخت صنعت و سرمایه گذاری ایران

درک تقسیمات کشوری برای ساوه فردای ما کوچک بوده

یا د داشت ساوه پایتخت صنعت و سرمایه گذاری ایران به احترام تلاشگران عرصه صنعت بلند قامت باید ایستاد؛ برجام راهگشای سرمایه گذاری در ساوه شده است ؛ وبا ورود رنو وسرمایه گذاری حدود 700میلیون دلاری وادامه سرمایه گذاری های بسیار بالاتر ساوه پایتخت صنعت و سرمایه گذاری شده است . منتقد یا مخالف برجام هم در مسیر این سرمایه گذاری ها در ساوه باید همراهی نماینداین تصمیم نظام است ؛ تا بتوانیم پایتخت صنعت وسرمایه گذاری را تقویت نماییم . مبرهن است درتخصص اقتصاد و سیاست نداشته نباید حرافی کنیم ؛ و فکرکنیم لاپوشی انتخابات درکادوی نقد سرمایه گذاری رنو پیچیدن را کسی متوجه نمی شود و تفکر کوته اینگونه در مسیر نظام نیست . نماینده ساوه وزرندیه توانست با تلاش بسیار از دور زدن های رقبا جلوگیری کند و نهایتا بتواند کاررا به انجام برساند و دولت را دراین مسیر همراهی نموده و طعم موفقیت برجام اقتصادی را نیز در کام ملت شیرین نماید. و ازهمراهی استاندار استان مرکزی و فرماندارشهرستان ویژه ساوه وضمن آنکه از بخش های اداری ساوه هم جای تشکر دارد. درک تقسیمات کشوری برای ساوه فردای ما کوچک بوده وعلی رغم مشکلات ارزش افزوده برای شهرداری که هنوز امیدواریم با تلاش مسوولین به سرانجام بهتری برسدولی ساوه را باید پایتخت صنعت ایران کنیم و انتقال دفاتر اصلی و مدیریت مرکزنشین از بدیهی ترین میان راه هاست . ساوه می تواند با توجه به نزدیکی به تهران , با انتقال دفاتر پایتخت صنعت ایران شود. موارد قابل پیگیری و توجه : - مشکلات ایجاد شده در حاشیه شهر ساوه مانند کشورهای سرمایه گذار حل شود. - سیل مهاجران به ساوه در کنار شهرک های صنعتی تعبیه شود مانند مشابهات سرمایه گذاران - ساخت اماکن ورزشی در شهرک های صنعتی مانند استانداردهای کشورهای پیشرفته در نظر گرفته شود. - محیط زیست و اماکن تفریحی مانند کشورهای مترقی ساخته شود . - درشهرصنعتی کاوه در زمان ساخت همه این موارد مورد توجه بوده که متاسفانه مدیریت این دهه اخیرهمه را برباد داده است و پیگیری هم نمی شود. - مدیران ساوه تفکرشان را پایتخت نشینی کنندو بلند تصمیم بگیرند. - در مسائل اجتماعی و فرهنگی ساوه نیازمند تفکرات علمی است که سیاست زدگی میگرفن بازی را در شهری با اقوام متنوع ساماندهی فکری نماید.

بازگشت به صفحه اصلی