ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ساوه مهد کاندیداهای شهردار جهادی ساوجی و فقط ساوجی

ساوه تجربه جهادگران اصغری را داشته که در جهاد اکبر هم موفق بودند و البته معدودی نیز داشتیم که برسر مناره رفتند و افتادند.

ساوه مهد کاندیداهای شهردار جهادی ساوجی : جهاد اصغر مبارزه با دشمن است و جهاد اکبر مبارزه با نفس . خواندن درس و معتقد به تخصص و استفاده از آن درکی از نوع جهاد نفس می خواهد ؛ خیلی از کسانی که در جهاد اصغر بودند الزاما در جهاد نفس موفق نشدند تاریخ را اگر ورق زنیم کم نداریم افرادی که خودشان یا با پوشش همسر و فرزندشان بیت المال را تاراج کردند ودر مبارزه اصغر ید طولایی داشتند. ساوه تجربه جهادگران اصغری را داشته که در جهاد اکبر هم موفق بودند و البته معدودی نیز داشتیم که برسر مناره رفتند و افتادند. امروز داشتن تخصص مرتبط با شهرداری و شجاعت عدم وابستگی به سلسه مراتب سه قوه و دیگران ودر کنار آن داشتن تعامل بالا با مسوولین سلسه مراتبی هر سه قوه و دیگران جهاد اکبر است و ما چنین شهرداری می خواهیم . برنامه مورد نیاز مردم آنقدر ساده است که شاید در هر خیابانی بتوان آنرا از مردم پرسید ولی پیچیدگی برنامه وقتی شروع می شود که توقعات با وابستگی به مسوولین چهار گانه و نه تعامل آغاز شود و تعامل سازنده بدون وابستگی و با استقلال تفکر جهاد اکبر است. وآنچه فراموش شده سال های مدید شهرداری است آنستکه در این سال ها که امروز آسانسورش را مردم با تلخی نظاره گر هستند آنستکه جهاد اکبر را ناظران بر شهرداری در سه قوه کمرنگ دیدند و هنوز خبری از برخورد با این گذشته نیست و گاها با تاییدیه های آنچنانی ریشه اتفاقات شدند وتا زمانی که ما شاهد برخورد با این ریشه ها نباشیم جهاد اکبر که هیچ جهاد اصغر هم نیاموخته ایم . گاها حضور همسر , فرزند ؛ برادر یا دیگر اقوام با رابطه و حقوق بالا باعث سکوتی شده که ریشه اتفاقات جاری شهرداری شد و البته هنوز فرصت هست که با انتخاب شهرداری از نوع جهاد اکبری مستقل ونه وابسته که تاییدیه همسر و فرزندانشان در لاپوشی پاک باشد شورا جدید گامی استوار بردارد . از این نوع شهردار در مجموعه مدیران جهادی ساوجی کم نداریم و به هیچ عنوان مدیر وارداتی نمی خواهیم .

بازگشت به صفحه اصلی