نمایندگان چرا؟

اینروزها بحث عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزراء پیشنهادی برای مردم جالب شده ، رایی که حق نمایندگان بود، ولی حق دیگری هم وجود دارد وآن اینکه صادقانه بگویند چرا به وزراء پیشنهادی آموزش وپرورش ، ورزش وجوانان ، و وزیر علوم وفناوری رای منفی داده اند ، مردم سوگند نامه نمایندگان را که راستگو و صادق با مردم باشند را پذیرفته اند و البته نماینده محترمه ساوه نیز اگر تمایل داشته باشند اعلام عمومی مینماینداما...

اینروزها بحث عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزراء پیشنهادی برای مردم جالب شده ، رایی که حق نمایندگان بود، ولی حق دیگری هم وجود دارد وآن اینکه صادقانه بگویند چرا به وزراء پیشنهادی آموزش وپرورش ، ورزش وجوانان ، و وزیر علوم وفناوری رای منفی داده اند ، مردم سوگند نامه نمایندگان را که راستگو و صادق با مردم باشند را پذیرفته اند و البته نماینده محترمه ساوه نیز اگر تمایل داشته باشند اعلام عمومی مینماینداما : 1- با توجه به اقبال عمومی اگر رای منفی داده باشند با توجه به ریزش رای در انتخابات بعدی نباید گفت 2-در صورتیکه با رایزنی ها ی داخل مجلس و لابی ها رای منفی داده شده ومنفی هم بوده وحالا بخواهند رای آینده را با گفتن اینکه رای ما مثبت بوده را بدست آورند جواب گوی تبعات لابی ها می شوند. 3-حالا رای مثبت داده اند یا منفی شجاعانه می گویند واستدلال هایشان را هم می گویند ، مردم هم بنا بر سلایق فکری تصمیم میگیرند .والبته ذکر این نکته لازم است حق رای مخفی بودن آنست. واما نظر بنده: مدیریت آقای نجفی برای آموزش وپرورش یک نعمت بود که نصیب میراث فرهنگی شد مطمئنا آینده میراث فرهنگی بسیار روشن خواهد شد. آقای سلطانی فر برای اولین بار مدیری از بدنه ورزش ودارای مدرک مرتبط و.. بود البته میطلبید رای اعتماد را، ولی سفارشی از برادرتان ، به نمایندگان ونماینده محترم شهرم دارم و آن اینکه آیا بهتر نیست بجای گوش دادن به نجواهای لابی های مجلس نظر صاحب نظران شهر هایتان را در رای اعتماد جمع بندی واعمال میکردید ودراین صورت قطعا دکتر نجفی بدون رای مخالف و آقای سلطانی فر هم قطعا رای می آورد و همچنین وزیر علوم . اگر روزی نماینده می شدم ؟؟؟؟ میزان سنجش وزرا. را با رایزنی با مجموعه های بومی شهر واستان خودم می سنجیدم نه با وابستگی به اینکه در انتخابات طرف کسی غیر از روحانی بوده ام یا نه زیرا تشکلات رهروان و اصول گرا و اصلاحی و آدم های دفاتر.. در حد حرف هستند وجایگاه حزبی یا مردمی ندارند ولی آینده نگری بله دارد

بازگشت به صفحه اصلی